Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz tu kôngz lông chiv ntux no

08/12/2021 10:42 G12T+7

Trơưs Sơơv Nông nghiệp-PTNT xênhr Đăk Nông, xangv txus tangs hli 11, nênhs kôngz tangs nro xênhr tưz chok lo jê 23.000 ha cxuô zangv kôngz lông chiv ntux no, lo yangx 93% so li cêr hoaix.

Chiv ntux no shông nuôr, ntâu chuôz zis krêz đangr angr chok jâuz njuôz

Hur ntơư, chor trôngx qơư lo tiênr đôs saz xưs li Đăăk Mil 5.655 ha; Cư Jut 9.537 ha; Đăk Song 3.600 ha… Chor kôngz zos chok zos poz cưs, cxuô zangv tâuv, kos laz, jâuz cxuô zangv… Zos chok nôngz tox tsongs, tu jông, phuôz chuô huv txus nuôr, cxuô zangv kôngz chok chiv ntux no por lênhx hluz jông.

Nênhs kôngz Đăk Mil tu poz cưs

Iz cxa cangz, moz cxuôv hav muôx tsơưs, viv li, nganhx kôngz lông haz chinhr cuênx trôngx qơư tưz cxiz chênhr, pangz pêx xinhv seiz shuôs cangz moz, muôx lus kruôz ntuôl haz chor tsưr ziv phangx tangr huv six chia kôngz phuôv tsangr truôx.     

Nênhs kôngz Đăk Song tu txir lâuv phuôz xinhz

Mai Anh

437
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.