Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jut chuôz sâu kôngz lông chiv ntux cuz

19/08/2021 11:18 G8T+7

Chiv ntux cuz shông 2021, hênhx Cư Jut chok lo yangx 11.150 ha cxuô zangv kôngz lông. Hur ntơư, angr poz cưs yangx 5.850 ha; blêx lax 3.127 ha; tâuv pâur 682 ha; tauv njuôz 290 ha; kos ntông 365 ha.

Zos uô jông ntu xair nôngz, tu, phangx tangr cangz moz mas ntâu chor angr kôngz lông hluz jông, sâu lo ntâu. Chênhr mangx phuôz chuô huv, chor nuz nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx tangz tov chuôz sâu iz cxa kôngz nzur xưs li blêx, tâuv cxuô zangv. Trơưs ntâus grê tsongs, chiv ntux cuz shông nuôr lo ntâu đuô chiv ntux cuz 2020, tangz sis zos cxuôv hav ntơưv cangz moz Covid-19 mas grê cxuô zangv kôngz lông pôngz so li cxuô shông.     

Nênhs kôngz jos U2, thix trânr Ea T’ling sâu blêx chiv ntux cuz shông 2021

Nênhs kôngz xar Đăk N’Drông tox tsongs sâu tâuv pâur

Uô kangz sâu, pêx xinhv txuôl nzir chok kôngz lông chiv ntux tsâux chia damv bov uô lo zôngx ziv

Y Sơn

1,064
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.