Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

3 yuôx khu tsangv plăngz, tsi xangr nox uô kangz moz Covid-19

20/04/2022 16:41 G4T+7

Trơưs PGS.TS. Trịnh Thị Diệu Thường – Thơưx khoa Y hocx lâul-Đaix hocx Y Dơưx đrôngl Hồ Chí Minh, iz cxa yuôx khu tsangv plăngz, tsi xangr nox uô kangz moz Covid-19 hur kangz nuôr:

+ Sơn tra tsinhv hu uô txir kâuz xêv, zôngv ntâu hur chor jăngx yuôx khu moz cêr nox hâuk, tsangv plăngz, nox tsi xoz… Sơn tra (ciz cuz nhiaz) 12g, tâux keiz 12g, tơưr cuit 16g. Muôz hur sit so hur krưl lâuz 500ml đêx, râuz zuôr 200ml. Nênhs hluz phaiz uô oz jas hâuk iz nuz. Nhuôs zâu nhoz txix shông phaiz uô 3-4 jas hâuk.

Yuôx sơn tra khu tsangv plăngz, tsi xangr nox

+ Kos txaix 30g, kêz 30g, nôngz sen tsi zuôr plơưr 15g, đại táo 10 luz, njaz txuô 50 - 100g. Muôz hur si uô mor cuô đik, cxangz thangx njêr los sis njêr, nox thâuv yeiz. Jông yuôx trâu nênhs moz tỳ vị, tsi xangr nox, nox tsi xoz, tsangv plăngz, thox plăngz, tsâuk iz chê. 

+ Tâuv buôl đơưz zôngv uô yuôx muôx jul tỳ vị, khu hơư kuôr, cxơưx xinhz khu moz plăngz… Iz nuz zôngv 8-16g đêx râuz los sis hâuk buôl.    

Mẫn Doanh (th)

1,104
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.