Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsưr ziv tưx nhiên khu moz nti flơưl tơưr tâuz hâu
 • 14/04/2022 10:03
 • + Trox ô liu pangz uô nti flơưl tơưr tâuz hâu: Tsuôl muôz plênhr trưx tiêp 1 los sis 2 đar trox trâu tơưr tâuz hâu. Nhoz txix nhangr los siz ntơưv flơưl, chia 10 phut môngl txus đhâu iz mo. Zôngv juôl nar siz đrul mangx mangv has nti cxênhx flơưl, uô kangz mas jơưr tâuz hâu hur đêx nyangz.
 • Cuô đêx krar muôx ntâu zangv jông trâu đăngs jul
 • 07/04/2022 08:51
 • + Txu xangr ntuôr viv moz muôx nhuôs los sis hóa trị: krar zos iz zangv hlôngr muôx kangz hâu trâu chor nênhs tangz tov hai nhuôs los sis tangz tov khu hóa chất zôngv tsi tâu cxuô zangv yuôx tangr ntuôr.
 • Chênhr phangx thâuv zôngv tâm sen khu pư tsi tsâus jul uô kangz moz Covid-19
 • 31/03/2022 11:24
 • Tsi tsâus jul zos ji chưngr cưs ntâu lênhx njiz uô kangz mangl moz Covid-19. Tâm sen zos iz hur chor yuôx ntơưv Đông y jông yuôx an thânx, khu pư tsi tsâus jul, tangz sis thâuv zôngv tsuv chênhr phangx. Zos viv tâm sen langx khav mas chor nênhs tỳ vị moz tsi muôx jul, los sis jôir loans tiêu hoar haz tso kuôr uô cuô mạn tính tsi lo zôngv.
 • Cuô jâuz côngz por cxêv pangz txu kuz ndâux blâuv
 • 17/03/2022 14:01
 • Trơưs Đông y, zuôr zôngv côngz por cxêv chia txu kuz ndâux blâuv, đơưk kuz ndâux blâuv hur poz kang môngl. Thâuv nênhs mangl moz Covid-19 puv gru, muôx kuz ndâux blâuv zôngv côngz por cxêv uô yuôx đơưk kuz ndâux blâuv jông yangx.
 • F0 tsuv hâuk cuô txir lưs kâuz
 • 10/03/2022 10:50
 • Txir lưs kâuz – zos yuôx thanh nhiex, thanh phêr lơưr kuz ndâus blâuv, đơưk lov, cxangz đăngs jul tir moz, tangr oxy hoar. Cuô txir lưs kâuz jông yuôx khu moz tâuz hâu, moz viêm trâu nênhs moz, tiv zix chor moz zos F0 los sis kruôr, nkhêl, xangr hâuk đêx ntâu. Txir lưs kâuz muôx rutin C cê jông yuôx khu xur nyangr, cê uô txơưs moz xur nyangr trâu nênhs muôx kuz moz. Cuô txir lưs kâuz muôx thangx cxangz năng lươngs trâu iz chê, uô tsơưs tsâus iz chê, tso jil jông, pangz lơưr tơưv lov hur iz chê.
 • Trà thảo mộc pangz zôngx ziv pư
 • 03/03/2022 09:02
 • + Trà mộc lan: Lo uô ntơưv tơưr, njil haz chêr kruôr ntông mộc lan, zangv trà nuôr khênhx lo sir zôngv pangz pư jông đuô. Hur ntông muôx tsât honorkiol haz magnolol jông yuôx an thânx.
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.