Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos Y Lót ntâus ntêx, uô bluô nux coz

03/11/2022 10:09 G11T+7

Tix lâul Y Lót (zus shông 1987), Tsưr jos Bu Ðăk, xar Thuận An (Ðăk Mil) zos nênhs tsênhr ntâus ntêx hur phong tsox jân vâns nhoz trôngx qơư. Tix lâul tsinhr cênhz đrul chi bôx, chor hôix, đoanx thêv hur jos tsov cưv ntâu hoax đôngx kruôz ntuôl, xưv lir jông chor xair lus hur luz nênhx, pangz pêx xinhv pâuz xangr uô trơưs jông chuv trương, cêr chai ntơưv Đảng, phap luôx ntơưv Têz qơưs…

Y Lót ts ênhv zos nênhs ntâus ntêx phuôv tsangr cinh têr nhoz trôngx qơư, đrul yangx 5 ha angr chok cax phê, yangx 500 tsoz phưx txoz haz cxuô zangv ntông nox txir, iz shônguô kangz yưx chi phir, chuôz zis sâu tâu yangx 300 chơưx nhiax. Zos li, Y Lót tưz pangz mangx đrul pêx xinhv jos Bu Ðăk uô tar chor chiv tiêu ntơưv ntâu jas kruôz hu cưs cxuô cxênhx chuôz kra. Luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv truôx haz tâu jông đuô.

Y Lót (sangz xik) kra trâu pêx xinhv chor mô hinhx phuôv tsangr cinh têr muôx kangz hâu

Ðhâu lus kruôz ntuôl ntơưv Y Lot, pêx xinhv jos Bu Ðăk côngv têk chok pangx uô jông gâux cêr jêx jos

Shông 2020, Y Lót tâu Thủ tướng Chính phủ khơưs Fax kruôs zos nênhs uô bluô nux coz ntơưv xênhr Ðăk Nông shông 2020

Y Sơn

417
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.