Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

H’Ding cuz saz trâu nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

24/11/2022 13:51 G11T+7

Tsơưv tưz jê 70 shông tangz sis thâuv nor xur Trung tâm Đox tox zor zux uô nuv hênhx Đăk Glong krêz lơp kra ntul ntâuz txaix ntơưv xar Đăk Som, nghêx nhân H’Ding, minhx cxưx Mạ tưz xung phong đăng cir môngl côngv.

Ntơưv pus xangr kra ntul ntâuz txaix tsi tangs zos cxangz ndê têk nghêx mas tsênhv tuôr tsês banv săc văn hoar minhx cxưx. Pus lov jêv viv lăn toav net văn hoar zus minhx cxưx trâu chor tix vi ntơưv lơp cơưv tiv zix nuôr. Viv zos, tangs nro chor tix vi nuôr tuôx cơưv shuv ntul ntâuz txaix ntơưv nuôr por lênhx zos minhx cxưx Môngz. Tsơưv txơưr minhx cxưx tangz sis đrul saz nhiav, chor tix vi ntơưv nuôr tưz cơưv pâuz sai tsưr ziv ntul ntâuz txaix ntơưv nênhs Mạ cưs pus H'Ding kra. Cênhz đrul uô tiz jông, saz ntêr kra ntơưv pus, uô kangz jê 3 hli, chor tix vi tưz pâuz ntul  cơ banv chor đaiv ntâuz txaix, chuôz cơưv shuv tsưr ziv uô pangx ntâuz mênhx pêv đuô.

Iz tuânx 3 nuz, chor shuv xinhz tuôx cơưv cxix cxuô chia tâu nghêx nhân H’Ding kra cxangz txưr ziv uô txaix ntâuz ntâu zangv pangx ntâuz jông gâux

Nghêx nhân H’Ding zos nênhs ntâus ntêx hur hoax đôngx tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix zov chênhr kra nghêx trâu cxuô cxênhx hluôs

Nam Nguyễn

420
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.