Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Ngăm-Nênhs lâul muôx côngz nhoz jos Bu Gia

31/08/2022 16:43 G8T+7

Môngl đhâu ntâu kror qơư uô hâux lưv hur chor tsov cưv, đoanx thêv ntơưv xar, jêx jos, shông 2012, zơưv Ðiểu Ngăm (zus shông 1961) tâu pêx xinhv tsang uô nênhs muôx côngz bê haz nênhs lâul jos Bu Gia, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) txus nhis nuôr.

Tsi tangs ntâus ntêx hur cxuô phong tsox nhoz trôngx qơư, zơưv tsinhv kruôz ntuôl pêx xinhv trâu saz uô nox uô hâuk haz zos thanhx viên trâu saz đrul Ban cangr hangr jôngr phangx pangz Thác Mơ tangz tov por vêv jông muôx yangx 170 ha hangr jôngr. Iz făngz ntơư, zơưv chuôz zis tsinhv zus keiz, us haz buô chia sâu cxangz nhiax txas, zos nênhs lâul, nênhs muôx côngz bê, hôix viên Hôix nênhs ntâu shông, zơưv Điểu Ngăm tsinhr cênhz đrul chor tsov cưv, đoanx thêv kruôz ntuôl pêx xinhv hur jos tsi luôx hangr jôngr, tsi tsir hlang driv cxuv chei; trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz qơư buôs đriv; trâu saz uô nox uô hâuk, uô nênhx truôx.

Zơưv Ðiểu Ngăm (tov cơưk sangz xik) kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv uô jông trơưs chuv trương, chinhr sach ntơưv Ðảng, phap luôx Têz qơưs

Nênhs lâul Ðiểu Ngăm (sangz xik) đênhr saz hôix viên Nênhs ntâu shông uô nênhx muôx jul, uô ar tsov trâu tuz nhuôs

Chuôz zis zơưv Ðiểu Ngăm tsinhr zus đrăngx đrênhk yênhv châuv tus buô chia sâu cxangz nhiax trâu chuôz zis

Minh Huyền

152
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.