Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu Cớ trâu saz cangr por vêv hangr jôngr côngx đôngx

03/11/2022 10:08 G11T+7

Hli 1/2022, tix lâul Điểu Cớ (zus shông 1993), minhx cxưx M’nông đrul 29 lênhx nênhs nhoz jos Bu Gia, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) nhênhx zos khoanr 176 ha angr hangr jôngr ntơưv UBND hênhx Tuy Đưc để chia tu, cangr, por vêv. Uô kangz ntơư, tix lâul đrul cxuô lênhx tưz cxiv tsang Ban cangr hangr jôngr côngx đôngx haz phaiz uô 6 tuv, iz tuv muôx 5 lênhx chia siz hlôngr nta môngl sox saiz, por vêv phênhv angr hangr jôngr tâu zos khoanr. Shang haz hluz nhoz trôngx qơư mas tix lâul Điểu Cớ zos nênhs los six pâuz trôngx qơư haz cxuô txux cêr môngl lus hur hangr jôngr.

Đrul saz xangr tuôr hangr jôngr, tuôr tsês hangr jôngr njuôz đaix nganx Tây nguyên, Điểu Cớ tưz bangx trâu chor thanhx viên hur Ban cangr môngl txus cxuô tsêr nênhs tangz tov uô nênhx, uô nox jê hangr jôngr chia kruôz ntuôl, kruôz hu chor nênhs ntơư sâu ntơưr cam cêt tsi luôx, txinhz nangv hangr jôngr. Ntơưv chor qơư zôngx ziv txinhz nangv los sis buôs đriv đuô li chor tsov cưv, car nhênhs mas cxul ndix mox nhex chia por vêv jông đuô. Đhâu iz shông cangr, por vêv, hangr jôngr côngx đôngx jos Bu Gia tâu pỏ vêv truôx đrênhk, tsi mangl luôx, tsinhz nangv, ntâu hangr jôngr mangl luôx ntur thâuv ntêx, nhis nuôr tưz tangz tov njuôz hlangr tror tuô… 

Tix lâul Ðiểu Cớ đrul chor thanhx viên cxul ndix, sâu bê ntơưr thưr tưx sâuv ndix mox nhex chia phênhz đriv angr hangr jôngr trâu đuô li chor tsov cưv, car nhênhs

Ban cangr, por vêv tsinhr môngl ndil saiz, por vêv hangr jôngr

Minh Huyền

685
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.