Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đảng viên, tsưr K’Nam năng đôngx

04/08/2022 15:12 G8T+7

Thâuv uô tar nghiar vus tuz trok tror lus trôngx qơư, shông 2010, tix lâul K’Nam (zus shông 1988) tâu cêt nax trâu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ntơưv qơư nhoz, tix lâul K’Nam tsinhr trâu saz uô cxuô hoax đôngx ntơưv chi bôx, đoanx thanh niên, hôix chiênr binh lâul…

Shông 2020, tix lâul K’Nam tâu pux tuz nhuôs tsang uô Tsưr jos R’long Phe, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) lus txus nhis nuôr. Đrul vai tsox ntơưv nênhs đảng viên haz tsưr jos, tix lâul K'Nam trâu saz kruôz has pêx xinhv trau saz uô nox uô hâuk, kruôz ntuôl pêx xinhv tsês angr chia uô yênhx châuv km cêr môngl lus jêx jos, cêr môngl thangx tsangv uô nox uô hâuk, trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz. Iz făngz ntơư, tix lâul tsinhv kruôz ntuôl pêx xinhv tuôr tsês nghêx kraz ndâu, ntul ntâuz txaix, tuôr tsês cxuô zangv nhax cus truênx thôngr M’nông xưs li côngx chiêng, m’buôt…

Tsưr jos K’Nam (sangz lâux) siz thangv trâu Ban tưx cangr uô ntêx môngl cxênhz seiz, xair chuôz zis pluôl hur jos

Uô kangz tâu tix lâul K’Nam kruôz ntuôl, pêx xinhv tưz tsês angr uô yênhx châuv km cêr jêx jos, môngl thangx tsangv uô nox

K’Nam (sangz xik) kra tsưr ziv haz đênhr saz pêx xinhv trâu saz uô nox uô hâuk

Minh Huyền

153
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.