Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cô Tuyết trâu saz cxuôv đik muôs ntơưr trâu pêx xinhv nhoz Ðăk S’nao

24/11/2022 13:52 G11T+7

Thâuv muôx chuv trương lus tsov cưv lơp kra cxuôv đik muôs ntơưr (XMC) ntơưv zus tsêr ntơưr, cô zor Khấu Thị Tuyết, minhx cxưx Langl, Tsêr cơưv cxênhx I Lý Tự Trọng, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) tư xung phong nhênhx tangv siv lơp kra XMC trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs jos Đăk S'nao 1 haz 2.

Iz făngz trưx tiêp kra ntơưr pês lơp đruôz nuz, cô Tuyết tsênhv kra lơp XMC trâu mo ntux. Pâuz tâu lơp XMC cô nhênhx kra muôx 40 shuv xinhz zos nênhs Môngz, Chu por lênhx tsi tâu pâuz ntơưr; shuv xinhz ntâu shông hlo zos 60 shông haz ntâu shuv xinhz nhoz ntâu chor shông. Cô tsênhr môngl txus tsêr hu sluv xinhv cuôs tuôx cơưv cxix cxuô chia chauv chuôs tsangz cxênhx; saz ntêr kra nhênhv; tuôr têk kra sâu bê ntơưr… Đhâu 3 hli ntâu kra XMC, txus nuôr chor shuv xinhz cưs cô uô tsuv nhiêms tưz pâuz nhênhv, sâu chor bê ntơưr, sâu tâu xênhv haz bê ntơưv zus. Pâu tâu, uô kangz lơp XMC mưc đôs 1 (lơp 1-lơp 3) nuôr, zos txuôl nzir krêz lơp mưc đôs 2 (lơp 4-lơp 5) cô zuôr txuôl nzir xung phong kra ntơưr. Kror sir jul ntơưv cô Tuyết tưz pangz mangx los six ntâu trâu mux tiêu XMC, cxangz ndê txơưx njê trâu pêx xinhv. 

Cô Tuyết saz ntêr pangz tsôngv box nhênhv hâur pâuk ntơưr

Chor shuv xinhz ntâu shông li zơưv Sùng A Pàng (zus shông 1960) (sangz xik) tâu cô Tuyết sêp nhoz thơưx luz trôngx chia cơưv shuv

Ðhâu 3 hli cơưv lơp XMC, chor shuv xinhz por lênhx pâuz nhênhv, sâu chor bê ntơưr zôngx ziv

A Trư

564
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.