Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nghêx nhân Dương Thị Niên tuôr tsês ndăngs tính-gâux then
 • 01/12/2022 10:26
 • Đrul chuôz zis ntơưv Cao Bằng tuôx nhoz jos 7, xar Đăk Ha (Đăk Glong) uô nox nhoz, pus Dương Thị Niên, minhx cxưx Zir tsênhr trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr. Tsi tangs li ntơư, pus tsênhv trâu saz môngl côngv chor hoax đôngx văn hoar văn nghêx ntơưv trôngx qơư.
 • Cưr Hoàng Thị Lan Hương gruôl, cơưv coz
 • 01/12/2022 10:25
 • Cưr Hoàng Thị Lan Hương, minhx cxưx Langl, nhis nuôr tangz tov cơưv lơp 12, Tsêr cơưv PTDTNT THCS haz THPT Ðăk Mil (Ðăk Mil) zos iz hur chor shuv xinhz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs gruôl, cơưv coz ntâu shông đrăngx đrênhk.
 • Cô Tuyết trâu saz cxuôv đik muôs ntơưr trâu pêx xinhv nhoz Ðăk S’nao
 • 24/11/2022 13:52
 • Thâuv muôx chuv trương lus tsov cưv lơp kra cxuôv đik muôs ntơưr (XMC) ntơưv zus tsêr ntơưr, cô zor Khấu Thị Tuyết, minhx cxưx Langl, Tsêr cơưv cxênhx I Lý Tự Trọng, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) tư xung phong nhênhx tangv siv lơp kra XMC trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs jos Đăk S'nao 1 haz 2.
 • H’Ding cuz saz trâu nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr
 • 24/11/2022 13:51
 • Tsơưv tưz jê 70 shông tangz sis thâuv nor xur Trung tâm Đox tox zor zux uô nuv hênhx Đăk Glong krêz lơp kra ntul ntâuz txaix ntơưv xar Đăk Som, nghêx nhân H’Ding, minhx cxưx Mạ tưz xung phong đăng cir môngl côngv.
 • Nghêx nhân K’Krang sir jul kra tsưr ziv khoz côngx chiêng
 • 17/11/2022 10:07
 • 1 hli ntâu lus nuôr, đrăngx đrênhk chor mo thưr 3 haz thưr 5 cxuô tuânx, nghêx nhân K’Krang, minhx cxưx Mạ đrul đuô chor nghêx nhân hur jos B’Srê B, xar Đăk Som (Đăk Glong) tsov cưv kra trâu thanh thiêur niên shuv khoz côngx chiêng.
 • Pux cưs kra ntơưr cênhz lơp cxuôv đik muôl ntơưr
 • 17/11/2022 10:07
 • Ntâu châuv shông đrul nghêx, cô Nguyễn Thị Thủy, Tsêr cơưv cxênhx I-II Trần Quốc Toản, xar Ðăk Ha (Ðăk Glong) tưz muôx ntâu shông đrangx đrênhk kra cxuôv đik muôl ntơưr ntơưv trôngx qơư.
 • Gơưv fôngx zưl nênhs Langl côngv tuôr tsês gâux sênhr Sli
 • 10/11/2022 10:31
 • Đrul chuôz zis ntơưv Lạng Sơn tuôx nhoz jos 5, xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) ntâu shông lus nuôr, pus Má Thị Thượng haz Hoàng Thị Hiên uô cê, côngv saz cxiv tsang luz nênhx sâuv qơư nhoz tiv oz. Tsi tangs trâu saz uô nox, phuôv tsangr cinh têr oz tus pus nuôr tsinhv trâu saz môngl côngv chor văn hoar ntơưv trôngx qơư.
 • Ðiểu Cớ trâu saz cangr por vêv hangr jôngr côngx đôngx
 • 03/11/2022 10:08
 • Hli 1/2022, tix lâul Điểu Cớ (zus shông 1993), minhx cxưx M’nông đrul 29 lênhx nênhs nhoz jos Bu Gia, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) nhênhx zos khoanr 176 ha angr hangr jôngr ntơưv UBND hênhx Tuy Đưc để chia tu, cangr, por vêv. Uô kangz ntơư, tix lâul đrul cxuô lênhx tưz cxiv tsang Ban cangr hangr jôngr côngx đôngx haz phaiz uô 6 tuv, iz tuv muôx 5 lênhx chia siz hlôngr nta môngl sox saiz, por vêv phênhv angr hangr jôngr tâu zos khoanr. Shang haz hluz nhoz trôngx qơư mas tix lâul Điểu Cớ zos nênhs los six pâuz trôngx qơư haz cxuô txux cêr môngl lus hur hangr jôngr.
 • Tsưr jos Y Lót ntâus ntêx, uô bluô nux coz
 • 03/11/2022 10:09
 • Tix lâul Y Lót (zus shông 1987), Tsưr jos Bu Ðăk, xar Thuận An (Ðăk Mil) zos nênhs tsênhr ntâus ntêx hur phong tsox jân vâns nhoz trôngx qơư. Tix lâul tsinhr cênhz đrul chi bôx, chor hôix, đoanx thêv hur jos tsov cưv ntâu hoax đôngx kruôz ntuôl, xưv lir jông chor xair lus hur luz nênhx, pangz pêx xinhv pâuz xangr uô trơưs jông chuv trương, cêr chai ntơưv Đảng, phap luôx ntơưv Têz qơưs…
 • H’Mai trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 27/10/2022 13:08
 • Đrul vai tsox zos Tsuv tinhx Hôix Nênhs kôngz xar Đăk Nia (Gia Nghĩa), pus H’Mai trưx tiêp tơư kra uô trơưs chor chiv tiêu hâux lưv ntơưv Hôix hur phuôv tsangr uô nox uô hâuk, cxangz ndê thu nhơx tưz xưs li cênhz đrul uô chor tiêu chir lus cxiv tsang jêx jos yaz.
 • Nghês nhân ưu tur Điểu Gié
 • 27/10/2022 13:10
 • Nghês nhân Điểu Gié (Điểu Yre) nhoz jos Điêng Đu,xar Đăk Ngo (Tuy Đưc) zos iz hur 11 car nhênhs sâuv thangx tsangv xênhr kror nhis tâu Tsuv tinhx têz qơưs khơưs puz côngz bê têz qơưs “Nghês nhân ưu tur” shông 2022. Zơưv zos nênhs pâuz tri thưc jân jan haz nghês thuôx trinhx jiênr jân jan ntơưv nênhs M’nông. Tsi tangs pâuz haz ndu ntâu jăngx jân ca haz đruôl côngx chiêng, zơưv tsênhv zos nênhs trưx tiêp uô chor nghi thưc truênx thôngr tiv zix hur lêr hôix ntơưv nênhs M’nông.
 • Sùng A Dũng – trâu saz tuôr tsês văn hoar truênx thôngr
 • 20/10/2022 07:51
 • Nghês nhân Sùng A Dũng (zus shông 1994) zos thanhx viên trâu saz tuôr tsês văn hoar truênx thôngr minhx cxưx Môngz ntơưv Jos Ju lix côngx đôngx Môngz jos 3, xar Đăk Som (Đăk Glong). Muôx saz nhav thâuv zâu mas txus nuôr, tix lâul pâuz uô haz sir zôngv ntâu zangv ndăngs, trăng shôngz, trăngx tâuz, gâux lâul ndăngs… ntơưv minhx cxưx Môngz haz yur tâu ntâu jăngx jông hênhr.
 • Y El - Nghêx nhân txơưx ntâu zangv nhoz jos Bu Kol
 • 20/10/2022 07:52
 • Zơưv Y El, minhx cxưx M'nông nhoz jos Bu Kol, phươngx Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) txơưx sir zôngv, uô cxuô zangv nhax cus, chuôz zênhx truênx thôngr. Đhâu oz cxeik têk txơưx ntơưv zơưv, cxuô zangv shông tưz zos chor nhax cus truênx thôngr, tsi tangs zos jông gâux, khor mas tsênhv tâu “yuôz pang” chia sênhr cxuô jăngx gâux jông, khuô saz langl.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.