Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jông gâux Sapa cheix blêx sar

09/09/2022 10:34 G9T+7

Sapa zos iz thix trânr nhoz xênhr Lào Cai – qơư muôx shênhv đuôz thiên nhiên jông gâux yangx, hoang sơ hu grul tâu ntâu lênhx kruô tangs nro hur haz tov đrâu têz qơưs. Luz six hơưv hur shông, Sapa por lênhx jông gâux txâus kruô nhiav.

Zos ntux tsâux Sapa nto bê đrul muôx đâuk bu vur tox trôngz, ntux yaz pangx txir đuôx, pangx txir khơưz tơưk mas cheix ntux cuz langx khav nzas đrul cxuô zangv txir kangz jiz. Cheix ntux langx khav Sapa tưz jông gâux viv nuôr zos kror qơư jông trâu lênhx tưs xangr seiz maux đăngx jaz ntơưv lax keiz nteis.

Txus 9 hli, chor pangr lax keiz nteis đangx jaz uô muôx shênhv đuôz jông gâux tiv zix

Txơưr đuô ntâu kror qơư, Sapa tsuôs muôx iz chiv blêx 6 hli ntơư zos chiv ntux cuz. Pêx xênhv jêx jos chuôz tênhr zus trâu luz 5 hli haz txus 7 hli, 8 hli blêx tuôx njuôz xaz iz thangx tsangv. Txus 9 hli, 10 hli zuôr sar đăngx jaz vur cxuô pangr lax keiz nteis cênhz đrul phuôz chuô langx nzas, muôx mir njir yangr ntux đăngx cênhz chuô langx khav nzas… 

Mẫn Doanh (th)

229
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.