Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jông gâux tiv zix ntơưv hêx thôngr kror tsuô trôngz hluôr tơưk Krông Nô

28/07/2022 16:28 G7T+7

Công viên điax tsât tangs kangz ntux (CVĐCTC) UNESCO Đăk Nông nhis nuôr muôx li 65 kror qơư ji sanv, điax maos, zos hêx thôngr chor ndâux trôngz hluôr tơưk haz chor tsangs đêx.

Trôngz hluôr tơưk Nâm Kar nhoz xar Quảng Phú (Krông Nô)

Chor ndâux trôngz hluôr tơưk hur CVĐCTC UNESCO Đăk Nông por lênhx lux, đangr, tiv zix xưs li trôngz hluôr tơưk Nam Dơng (xar Nam Dong, hênhx Cư Jut), trôngz hluôr tơưk Nâm Blang (xar Buôn Chóah, hênhx Krông Nô), trôngz hluôr tơưk Nâm Kar (xar Quảng Phú, hênhx Krông Nô), trôngz hluôr tơưk Nâm Gle (xar Thuận An, hênhx Đăk Mil)…

Ntâu kror tsuô trôngz hluôr tơưk tâu chor civ lux hur thangx tsangv haz kangz ntux lus ntêr haz cui mô

Hêx thôngr kror tsuô trôngz hluôr tơưk yaz tâu seiz li phênhv tiv zix hlo ntơưv CVĐCTC UNESCO ntơưv Đăk Nông. Hêx thôngr muôx jê 50 kror tsuô đrul ntêr tangs yangx 10km. Ntơưv ntâu kror tsuô trôngz hluôr tơưk, chor tsêr khoa hocx puv tâu, seiz pâuz ntâu net jông gâux tiv zix lus điax tsât, tưx nhiên tưz xưs li kuz qơư hoax đôngx ntơưv nênhs tiền sử. Tiv zix xưs li kror tsuô C7 ntêr muôx jê 1.100m haz nto bê zos kror tsuô jung nham ntêr hlo Đông Nam Á. Kror tsuô C6 muôx ntâu kuz qơư nhoz, uô nênhx ntơưv nênhs tiền sử kuôl nuôr txix 7.000-10.000 shông; zos qơư tsơưs hlo muôx kror jông thôngx li kror đêx ntux. Kror tsuô C8 muôx đuôz yangr ntux chi tuôx uô muôx shênhv đuôz jông gâux yangx...

Kror trôngx tsuô C8 hur pơưk kror tsu trôngz hluôr tơưk Chư Bluk đrul shênhv đuô jông gâux

Hêx thôngr kror tsuô nhoz CVĐCTC UNESCO Đăk Nông tsi tangs muôx grê lus khoa hocx mas tsinhv zos qơư tuôx ndil jông trâu kruô nhiav mos hiêmv, xangr seiz pâuz jông gâux hoang sơ.

Chor tsêr khaov côv puv pâuz kuz qơư ntơưv nênhs tiền sử uô nênhx nhoz hur kror tsuô trôngz hluôr tơưk

H’Mai (th)

298
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.