Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tucx phông kei laz ntơưv nênhs La Huv nhoz Lai Châu

25/08/2016 10:59 G8T+7

Hur cxuô jas tsaz, tiv zix mas zos lêr côngv jêx jos, nênhs La Huv nhoz Lai Châu tsinhr phông kei cuôs laz uô vâts côngv haz siz puz đrul mux đich phôngv côngz môngr.

Phông kei hur lêr côngv  jêx jos

Chia phông kei, kuôl pux La Huv môngl pêv hangr jôngr nrar changs ntông “dex por” – iz zangv ntông zôngv chia phông maux, đuz chox lul nzuôr haz râuz bâu chia lul cua laz haz los six lu jông. Kei kaz uô kangz lo hâu sar zuôr lo phông cuô yuôx changs ntông “dex por” tưz râu lo. Thâuv muôz tsâu hur chor cuô nuôr, kei muôx maux laz tsâuk, uô kei tơưr haz tsi zôngx ziv tơưk hlo. Kei uô kangz phông laz, zuôr lo ntiv hur chor tơưz muôz xur kraz maux njuôz, đangx haz đuz (tươngs trưng truô: cim, môcx, thuiv, thôv, hoav). Nênhs La Huv xangr, kei laz tươngs trưng truô viên manr, môngr jông haz cxix cxuô, tso hur nangz kraz xur chia chor môngr ntơư lo truôx khor.

Bình Nhi (t.h)

1,437
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.