Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'gar kăl e Sơn Tây - N'gar n'gang bu lơh dơi nkra đah lŭ sŭt dŭt uĕh

17/11/2022 10:02 G11T+7

Bơh đah gĕh nau uĕh rtêl nau rêh kăl e, N'gar kăl e Sơn Tây hôm dơi âk bu ŭch yor n'gar aơ gĕh nau uĕh bơh ăp ntŭk bă bă mô dơi gĕh.

N'gar kăl e Sơn Tây abaơ gĕh âk ndơ rtêl mpơl saơ nau blau kĩ thuật ndâk nkra ndơ n'gang bu lơh ta mpeh Bắc

Dơi ndâk nkra ta năm 1822 ta năm adăch Minh Mạng mpôl Nguyễn mât, aơ jêng n'gar n'gang bu lơh dơi nkra đah lŭ sŭt uĕh ngăn ngên ta Việt Nam. Wâl n'gang bu lơh gĕh rup vuông ăp đah jong tâm 400 met, prêh 5 met, dơi bu nkra ta neh huy 16 hec ta. N'gar aơ gĕh 4 mpông têh: mpông ntơm bơh Nam moh lah mpông Tiền, mpông ntơm bơh Bắc moh lah mpông Hậu, bar mpông Tả n'hanh Hữu. Bar mpông Tiền n'hanh Hậu gĕh ntung găn bong dak lăp tât ta mpông n'gar têh. Ka lơ ăp mpông lăp aơ gĕh wâl bu mât n'hanh gĕh du trong hăn dơm... Jŏ rlau 200 năm, tât abaơ, N'gar kăl e Sơn Tây hôm dơi bu mât mray âk ntil ndơ kh'lay bơh di sản, nau rêh kăl, nau uĕh ngih wâl, nau tâm lơh tâm si, khoa học. N'gar kăl e Sơn Tây jêng nau mpơl nau kan ndâk nkra n'gar âk ngăn ngên ta Việt Nam, yor năm aơ gĕh âk nau bu tâm lơh tâm su pit in neh ntu lam ăp bri dak...

Mẫn Doanh (th)

332
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.