Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsaz “Ô Xis Chơx” ntơưv tsôngv box Si La, Điêns Biên

09/02/2017 13:42 G2T+7

Nênhs Si La nhoz xênhr Điêns Biên nox Tsaz "Ô Xis Chơx" tsuô tưv hnuz uô ntêx hlo ntơưv hli 12 dương.

Tsôngv box Si La nox Tsaz “Ô Xis Chơx”

Hur 3 hnuz tsaz, hnuz oz zov chênhr hlo. Hnuz nuôr, tangs nro pux tuz nhuôs hur jos uô mor côngv pus zơưs haz thor nox kangz nhoz jông, uô lo kôngz ntâu. Txir nênhx – tsưr tsêr uô lêr côngv hnuz tsaz. Zangv tưs côngv zos oz tus nangs nduôr, oz tus trâuz haz oz tus njêl. Hur ntơư zov chênhr hlo tangr tưs tưz tsuv muôx mas zos kax nangs nduôr. Chuôz zis tưs ntêk tsi lo nangs nduôr lus côngv pus zơưs mas tsi lo nox tsaz. Nênhs Si La has mas, thâuv nduôr pus zơưs uô nênhx cuv sangz, tsi muôx kaz buô mas shông lâul tangs tsaz tuôx txus mas tsuôs zos nangs nduôr zos zangv zôngx ziv nrar hlo. Hnuz tsaz tiv pêz zos hnuz chia tuz nhuôs ndu txus txax njil nav txir. Chor nxeik tưz môngs zuôr txir tror tuôx puz nux, phôngv tsaz nav txir shang, ndu txus txax njil shang tu…

Bình Nhi (t.h)

1,308
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.