Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsaz Khu Cù Tê ntơưv nênhs La Chí nhoz Hà Giang

03/11/2022 10:06 G11T+7

Nênhs La Chí nhoz Hà Giang nox Tsaz Khu Cù Tê trâu hluz 7 hli ntux cia ndu txus lênhx nênhs uô thơưx Hoàng Vần Thùng, tâu ntâu lênhx saiz li tus tsưr muôx công ntâus nênhs fêv chơưv pêx xinhv haz kra nghêx kôngz lông, pangz pêx xinhv muôx luz nênhx nox tsâu nangr sur. Nuôr zos jas chia cxuô lênhx hur iz xênhv siz njiz, uô puv tinh thânx siz hluz côngx đôngx haz thor chia luz nênhx nox tsâu nangr sur, chuôz zis hanhx phuc.

Nênhs La Chí tuôr tsês ntâu zangv lus đruôl, truênx thuêt lus Hoàng Vần Thùng. Zơưv luz chêr ntangx njul tâu saiz li chor hâur trôngz, sâuv ntơư muôx chor jêx jos nênhs La Chí uô nênhx nhoz. Hur ntơư, nênhs nhoz Bản Díu (hênhx Xín Mần) tâu saiz li tix lâul hluz hlo viv xinhz txơưv uô ntêx hlo ntơưv zơưv; nênhs Bản Phùng (hênhx Hoàng Su Phì) zos tix lâul tiv oz shang ntơưv plăngz haz tus cưr zâu hlo zos Bản Máy (hênhx Hoàng Su Phì) shang ntơưv oz cxaik tơư. Uô ntêx tsov cưv Tsaz, txir nênhz xair nuz haz six hơưv jông chia pêx xinhv tox tsongs ntơưv tsưr xênhv tsêr chia uô nênhz côngv pus zơưs iz xênhv. Nuz kangz cxuô lênhx lu szus tsêr uô thu vtux hu pus zơưs. Xâuk kangz phênhv uô nênhz zos khoz đruôl chiêng haz cxuô grai sênhr chêr uô lov jêv ntưl ntơưv pêx xinhv jêx jos uô kangz iz shông chok kôngz lông, zus tsax…

Tsaz Khu Cù Tê zos tsaz lux hlo, zov chênhr hlo ntơưv nênhs La Chí, xangv txix nuz 1 txus 15/7 hli ntux

Nghi thưc ntâus chiêng haz đruôl hur Tsaz Khu Cù Tê

Shông 2014, Tsaz Khu Cù Tê tâu muôz lus hur ntơưr bê Ji sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs

H’Mai (th)

636
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.