Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghês thuôx uô pangx ntâuz sâuv khâuz ndơưk ntơưv nênhs Xá Phó

01/12/2022 10:23 G12T+7

Khâuz ndơưk ntơưv nênhs Xá Phó tsi tangs tsuôs zos khor mas tsênhv muôx ntâu kror jông gâux hur nghês thuôx uô jông gâux, uô shênhv haz bôr cux pangx ntâuz. Khâuz ndơưk ntơưv nênhs Xá Phó muôx fuôv, yo, taz (trik), hlangz đuôr…

Chêr khâuz ndơưk tâu uô thuv công ntơưv têk, tsât liêus haz ntâuz pangx zos lơưr tưx ntul, xơưk haz trâus maux; txuôl tror ntangr uô ntu, iz ntu zos iz zangv tsưr ntâuz đrul tsưr ziv pha maux tsi siz thôngx iz zangv. Sâuv chêr ya lu yênhx cangz hlơưk lo muôz xur ntơưv ntông giang mas khor hênhr. Ntâu net pangx ntâuz tiv zix jông gâux xưs li pangx ntâuz maux tơưr nangz mangl xêx los sis cêr nhux tưv môngl lus, changl ntông phangx khuv, chiaz kâuz, njêl hinhx pêz chik, hinhx thoi… Chor pangx ntâuz nuôr tâu phênhz uô cxix cxuô iz zangv ntơưv taz haz yo. Pangx ntâuz tiv zix mas muôx maux laz, đơưz haz njuôz uô sâuv ntâuz trâuk gangx. Chox cênhz chêr khâuz ndơưk zos đôx uô jông gâux xưs li pâuk chix đangz, câux njêx, pâuk têk chox sâuv zus uô jông gâux trâu tus nênhs nangr, tiv zix mas hu rcho rnuz lêr, tsaz, hôix los sis uô yôngz… Nghês thuôx uô jông gâux sâuv khâuz ndơưk ntơưv nênhs Xa Phó has tsongs nhoz Lào Cai tưz tâu Bôx Văn hoar – Thêv thos haz Ju lix công nhênhx zos Ji sanv Văn hoar Phi vâts thêv cxênhx Têz qơưs shông 2014 lus Tri thưc jân jan.

Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv kuôl pux Xá Phó

Kuôl pux Xá Phó coz hênhr ntul ntâuz haz uô pangx ntâuz

Kror siz huv ntơưv pangx ntâuz cênhz hlơưk đhâu cxaik têk txơưx ntơưv kuôl pux Xá Phó

   H’Mai (th)

425
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.