Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr thor pus zơưs por vêv lax, têz ntơưv nênhs La Chir

30/12/2016 13:36 G12T+7

Nênhs La Chir nhoz Hax Giang, hâux lưv thor pus zơưs por vêv lax, têz zos nghi lêr lux hlo hur shông.

Hur chor hnuz lêr, tsôngv box La Chir tsinhr tsov cưv sênhr chêr đruôl, lưr hu gâux, uô si

Lêr uô tsuô hnuz 1 txus 13/7, tsinhv hu uô tsaz hli Shang ntơưv nênhs La Chir. Lêr côngv lo uô tsuô ntơưv tsêr tus thơưx xênhv. Tsuv lêr lo tso tsuô ntơưv yangr tsêr côngv pus zơưs, txir nênhz (tsưr tsêr tưz tâu) nhoz pus uô nênhz hu pus zơưs lus côngv haz thor thor njiz cêr nox kangz nhoz jông. Hur jas nuôr tsuv muôx grax nhux tưv, cxuô xênhv hur jos lov jêv ntưl tuô tưv. Chor thơưx xênhv tsuv por lênhx uô chơưr “chơưr mos” tiv zix ntơưv nênhs La Chir, zangv chơưr tsuôs zôngv hur chor hnuz lêr. Chơưr lo lâuz hur chor cuz tưv chia thơưx xênhv côngv đaz. Côngv đaz tangs, suôz đruôl đror đrông ntưl hur chor hnuz pêx xinhv hur jos nox tsaz. Cxuô lênhx shir phangz lov jêv ntưl cênhz côngv cxuô jăngx đruôl côngv pus zơưz, jăngx gâux, uô si…

Bình Nhi (t.h)

1,764
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.