Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr ndê tsêr yaz ntơưv nênhs M’nông

24/02/2022 15:29 G2T+7

Thâuv uô tsêr tar, nênhs M’nông khênhx tsov cưv lêr côngv tsêr yaz. Tsưr tsêr bangx cxuô zangv côngv tsưr xinhz xưs li blêx, poz cưl, ndeik tơưk, chơưr mol, greix buô chi, mor trăngx… Cxuô lênhx hur jos pangz tsưr tsêr cxul ndix nxeiz tov ntêx luz tsêr yaz.

Nênhs lâul hur jos hlôngr tsưr tsêr hu tsưr xinhz, pus zơưs lus uô por thơưx haz lênhl cxuô zangv; côngv tsưr xinhz hur hâur plangs tsêr; uô tsâus; lơưr chor tsi jông, thor cuô muôx môngr jông… Uô kangz nênhs lâul tso tâuz az đêx tov ntêx tsêr thor tsưr xinhz tsêr chia lus nhoz hur tsêr yaz mas chor nênhs lơưr kangz zuôr kang cênhz 1 tâu az đêx, iz cxa nôngz kôngz cênhz 1 luz hluôr ndeik tơưk chiax laz lus hurt sêr yaz. Uô kangz ntơư cxuô lênhx nênhs hur tsêr grang chuôz zênhx lus hur tsêr. Tsưr tsêr thor nênhs tưz muôx chuôz zis jông, muôx côngz bê muôx cxuô zangv trâur chuz tơưk tươngx trưng chox môngr jông lus trâu luz tsêr.

Nênhs lâul hlôngr ndêx muôl tsưr tsêr uô ngi thưc thor tsưr xinhz tov iz făngz huz chơưr

Nênhs lâul uô lêr lơưr môngr fêv, thor môngr jông trâu luz tsêr yaz

Cxuô lênhx uô cê hâuk chơưr mol lov jêv ntưl cênhz tsưr tsêr

Hồ Mai

596
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.