Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr chox K’pan ntơưv tsôngv box Ê đê

06/01/2022 10:50 G1T+7

K’pan zos luz tol ntêr lo uô ntơưv ntông khênhx ntêr 9- 15 m, đangr 60 - 75cm, tuôz 6 - 8cm, chik trôngx saz 45 - 50cm. Lêr chox K’pan khênhx lo uô thâuv jêx jos muôx chuôz zis uô lo K’pan.

Tsưr tsêr bangx lêr vâts côngv haz mor trăngx, grax chi tav kruô jêx jos hur nuz chox K’pan

Chia muôx iz luz K’pan tsuv muôx iz pangz tuz hluôs muôx jul muôx 5 - 7 lênhx môngl tov hangr jôngr, xair chor ntông jông lux, saz, zil haz pôngz ntâu nôngz nhôngl, đăngs jul chia tưl. Thâuv uô lo tar luz tol K’pan huv saz, tsưr tsêr lus kra cưr tix, jêx jos haz hu cxangz tiz nênhs môngl tov hangr jôngr chia chox K'pan lus hur jos uô lêr chox lus tsêr. Lêr chox tsov cưv lux yangx uô txix thâuv tangr su môngl đhâu iz mo. Lêr vâts côngv zos 1 tus tưv, 7 huz chơưr mol, mor trăngx…

Tangs nro cxuô lênhx tuôx côngv lêr por lênhx nangr khâuz ndơưk truênx thôngr; nghêx nhân chox chor nhax cus đinh năm, đinh tut, cuz tưl

Lux haz zâu ntơưv lêr chox nhoz txix muôx pluôl ntơưv chuôz zis. Thâuv hâur ntêx K'pan chox lus txus kangz tơư ntair, nênhs lâul haz tsưr tsêr zuôr tơưv tuôx đrul tus mur, tus pangs sâuv têk uô nghi thưc cxul tus mur trâu sâuv hâu    K'pan lơưr đangz, has lus thor tsưr xinhz chia sir zôngv K’pan.

K’pan tưz zos chuôz tangv ntơưv côngx đôngx, kror jông tangs nro jêx jos

Hồ Mai

521
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.