Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr ndê tsêr yaz ntơưv nênhs Mạ

25/11/2021 10:01 G11T+7

Chia uô lo luz tsêr tsangr tsinhv muôx côngv têk, côngv saz, siz pangz ntơưv chor tanhx viên hur tsêr, iz xênhv haz pux tuz nhuôs hur jos nênhs Mạ. Thâuv uô tar luz tsêr tsangr, kror lus nhoz tsêr yaz los six zov chênhr. Nênhs Mạ zuôr uô lêr côngv tsưr xinhz cangr tsêr uô ntêx lus nhoz tsêr yaz.

Nênhs côngv zos thơưx tsưr tsêr los sis nênhs muôx côngz bê hlo hur iz xênhv, jêx jos. Lêr vats tsuv muôx lâur keiz, huz chơưr mol, mor trăngx, greix chi, oz luz tâuz az kruôr ntiv đêx haz ntiv nyangr tus tsax tuô côngv, ndeik hluôr tơưk haz iz cxa nôngz kôngz lông… Lêr ndê tsêr yaz lo uô tov ntêx uô por thơưx ntơưv cxuô lênhx nênhs hurt sêr haz pux tuz nhuôs hur jêx jos. Chor nghi thưc tsinhv hur lêr ndê tsêr yaz zos: tsax côngv, uô tsâus, thor môngr, muôz hluôr tơưk trâu tsêr yaz, nzuôr tsêr yaz…

Uô kangz tưz trâu cxix cxuô lêr vâts, tsưr lêr muôz tus tsax côngv tuô, plênhr nyangr sâuv ndix nxeiz, cênhz zuv tsưr xinhz

Tsưr lêr tso tâuz đêx ntơưv kror trôngx thor tsưr xinhz tso chei lus nhoz tsêr yaz

Tsêr lêr thor tsưr xinhz pangz chuôz zis seiz qơư nhoz yaz nox kangz nhoz jông, tsi muôx moz gênhl, tsax phuôv vangv…

Hồ Mai

686
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.