Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôis nzuôr blôngx blêx ntơưv nênhs Mênhx Jênhx

23/08/2016 14:34 G8T+7

Nênhs Mênhx Jênhx nhoz Hoax Binhx uô lêr nzuôr blôngx blêx truô 7 hli, 8 hli ntux, six blêx cxơưr tangs nro.

Kuôl pux Mênhx Jênhx uô lêr nzuôr blôngx blêx

Lêr hôis ndu txus chor nênhs krêz angr truô jos Mênhx Jênhx haz xangr cuôs kôngz lông hluz jông. Hnuz lêr, cxuô lênhx hur jos bangx cxix cxuô pluôs nox zos grax buô, kaz haz txuv mor chai zos par, txir ntông chia côngv đangz. Txuv mor lo txơưz ntơưv hâur laz cxuô chuôz zis chia txir nênhz thor tsưr. Lus nênhz has txus thâuv ntêx, thâu blax têz tsi tâu muôx blêx truô tuôz nênhs nox; lus đruôl nrar nôngz blêx; bê chor nênhs muôx côngs uô lax thâuv nzur… Cxuô chuôz zis haz tơưz shôngz reik plâuz kaz tso tov hâur lax; uô ntâu tus pangs ntêr đuô 1m, njil reik ntir khâuz lil plâuz kaz hur plơưr haz iz puôs ndik njưl lax chia lơưr cxuô zangv tsi jông, cangz moz...

Bình Nhi (t.h)

2,788
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.