Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôis Jơưr plâuz hâu ntơưv Nduôr Đơưz

14/09/2016 14:44 G9T+7

Trơưs lul đruôl ntơưv nênhs Nduôr Đơưz, uô ntêx muôx tus kuôl pux tươngr anh hungx bê hu uô Gâux Han.

Chôr hluôs gâux Nduôr hur lêr hôis jơưr plâuz hâu

Uô kangz chox tuz tros ntâu lơưr nênhs fêv tsir đhâu ntul têz qơưs fangz kâuv têz, mas tưz zos hnuz 30 tsaz, gâux Han cuôs tuz tros “tso trak fov”, grêl hur hangr đang đêx, jơưr plâuz hâu sâuz siv tos shông yaz têz qơưs tưz tror lo tax tul. Txix ntơư, phong tux Jơưr plâuz hâu hnuz kaix 30 tsaz tưz zos lêr hôis tiv zix ntơưv minhx cxưx Nduôr Đơưz nhoz xênhr Sơn La, Điêns Biên, Lai Tsâu, Ênhs Bair… Hur lêr hôis Jơưr plâuz hâu, ntâu qơư tsinhv tsov cưv lưr gox, uô lêr côngv Gâux Han, côngv xinhz nav đêx, xinhz hâur trôngz cênhz ntâu zangv uô si minhx cxưx. Nênhs Nduôr los six saiz hluz plâuz hâu ntêr đrul cuan niêms, jơưr plâuz hâu chia nzuôr, xangz chor phiv liv, moz gênhl, chor môngr tsi jông ntơưv shông lâul trơưr đêx, môngl tsi cxoz tror lul, cênhz ntơư thor cuôs shông yaz tuôz nênhs muôx đangs jul yaz, shông yaz njiz cêr nox kangz nhoz jông, uô lo nox lo hâuk.

Bình Nhi (t.h)

1,369
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.