Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix thor lus nangs ntơưv nênhs Khuz thơưx

13/10/2016 14:19 G10T+7

Lêr hôix thor lus nangs zos iz nghi lêr kôngz lông truênx thôngr lâul ntơưv hair nênhs Khuz Thơưx, xênhr Điêns Biên. Lêr lo tangs nro hur jos uô.

Nênhs Khu Thơưx uô nghi thưc thor lus nangs sâuv cưx đêx

Nênhs Khuz Thơưx xangr mas uô kangz thâuv chos kôngz, tsuv thor ntux lus nangs, thor xinhz tox pêk pangz, por vêv kôngz lông tsi tsuv ntux kruôr haz thor cuôs kôngz lông njuôz jông. Lêr hôix chuôz uô zos nghi lêr côngv pus zơưs ntơưv txir nênhz tsêr. Tsuv krâur côngv zos: Lâur kaz hâu sar, iz fangx mor blâuv, oz txiv trơưk, oz tus đar, ntiv njêr, ntiv cuô txo, phưx chơưr, đêx nyaz. Lơưr kangz mas zor thor nangs sâuv cưx đêx thor nangs lus cuôs kôngz lông njuôz jông. Côngv xinhz tox trôngz zos nghi thưc uô kang hlo ntơưv phênhv lêr thor lus nangs. Xâus kangz phênhv lêr, pux tuz nhuôs jêx jos lov jêv ntưl uô si, sênhr chêr ntêk njêl, sênhr chêr chos kôngz, hu gâux...

Bình Nhi (t.h)

1,358
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.