Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lễ hôis thor lul nangs ntơưv nênhs Chăm, Binhx Đinhs

01/09/2016 14:45 G9T+7

Thâuv ntux yangr ntêr, tsôngv box Chăm H’roi nhoz Binhx Đinhs uô lêr thor lul nangs. Nênhs lâul hur jos zos nênhs xair hnuz uô lêr txus cơưv chai truô cxuô lênhx hur jos siz yưv cxuô zangv tuôx uô côngv.

Uô kangz phênhv lêr, chor lanx điêus xênhr chêr truênx thôngr ntơưv nênhs Chăm H’roi lo khoz đror đrông ntưl

Lêr vâts ntâu haz tsơưs tưz tâu tangz sis tsuv muôx iz gơưv lâur kaz, oz hu chơưr, iz đaiv tsêr mur, iz ntiv njaz… chia thor cuâs chor xinhz tox pêk pangz đangs jul haz xinhz tsưr  nangs. Hnuz uô lêr, cxuô lênhx nênhs hur jos tsuv muôx ndêx muôl, hlôngr ndêx muôl cxuô luz tsêr tuôx côngv têk haz côngv ntơưv zus chor đôx côngv đangz. Đôx côngv đangz, tsoz nêu zos muôz shông haz ntông uô, plênhr yuôx đuz, laz; iz puôl ndik đai ntâu hinhx thux đôcx đaor, mô phongv hinhx tươngs, chuôz zênhx nax hnuz puv hur luz nênhx chiax nhoz ntơưv minhx cxưx Chăm H’Roi muôx cxangz qix Têz qơưs ndu txus Đangv, Lâul Hôx.

Bình Nhi (t.h)

2,037
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.