Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr uô yôngz truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông

30/12/2021 10:08 G12T+7

Lêr uô yôngz truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông muôx chor keiz xưs li: siz yangv, has yôngz, nox yôngz, tror môngl yangv nav teik zơưv txir. Lêr siz yangv lo uô uô ntêx nox yôngz 1-3 shông.

Tol tuz chox lêr vâts tuôx uô yôngz zos buô, keiz, huz chơưr mol, njaz đơưz, ntâuz txaix, chiêng…

Thâuv oz tus tuz nxeik siz nhiav, nav txir tol tuz haz nênhs muôx tsach nhiêms môngl tov tol nxeik has yôngz. Oz tol nav txir seiz ntơưr sâu ntâu tav nênhx ntơưv chuôz zis chia tsi zuôr nênhs cxênhz jê hur iz xênhv. Thâuv tsi muôx khiz khâuv, tol nxeik nul tus nxeik trâu oz tol chuôz zis nor. Zos tus nxeik cangv, lêr vâts ntơưv tol tuz zuôr lo txaik.

Tol nxeik uô lêr côngv tsưr xinhz thor môngr trâu gơưv nav txir hluôs

Uô kangz iz luz six hơưv tênhv tsês, tuz nxeik tsinhv siz hluz mas oz tol nav txir has yôngz. Nênhs M’nông khênhr hov nox yôngz uô cê has yôngz. Chor nghi thưc hur nox yôngz muôx ntâu grei thôngx iz zangv li has yôngz. Tol tuz chox lêr vâts tuôx txus tol nxeik. Tol nxeik khair nênhs hlôngr njêx muôl cxênhz seiz chor lêr vâts chox tuôx, zos txâus mas muôz trangz txuôl khoz buô tâuz hâu chia nhênhx. Nênhs lâul cênhz zơưv txir thor chor tsưr xinhz tov iz făngz huz chơưr mol, thor cuôs gơưv nav txir hluôs uô nênhx đangx hâu đơưz txôngz…

Tux câur qox hur lêr uô yôngz chia phôngv côngz môngr haz tsinhz mênhx zos nav txir

Hồ Mai

588
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.