Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau tâm nsông kăl e bơh bu nuyh Bu Nong

30/12/2021 10:08 G12T+7

Nau tâm nsông kăl e bơh bu nuyh Bu Nong gĕh ăp ntil nau aơ: Hăn ôp, tâm kol, tâm sông. Nau rbŭn hăn ôp dơi ndâk kan lor ma tâm nsông 1 - 3 năm.

R'năk bu klô ndjôt drăp tât tâm snông gĕh sur, iăr, ndrănh yăng, phe, nah, chĭng...

Jêh bu ur n'hanh bu klô tâm rŏng, me mbő bu klô n'hanh bu njranh tât ta r'năk bu ur gơi ôp, dăn gŭ bư ur. Bar đah r'năk bu klô n'hanh bu ur mbơh jrŏng rnoi gơi mô gĕh sŏk du mpôl. Lah mô gĕh nau aơ nau ri, r'năk bu ur ôp kon păng nơm bơh năp bar đah r'năk. Lah bu ur ŭch, r'năk păng dơn drăp r'năk bu klô ân.

R'năk bu ur bư brah lah yang gơi dăn brah yang ân gĕh nau uĕh lăng ma ur sai druh ndăm

Jêh tâm ôp, bu ur n'hanh bu klô gĕh nau tâm rŏng ngăn ngăn mơ bar đah r'năk ndâk nau kan tâm kol. Bu nuyh Bu Nong way tâm nsông ndrel ôp. Ăp ntil nau tâm nsông gĕh nau pah kan tâm ban nau tâm kol. R'năk bu klô ndjôt drăp tât ta r'năk bu ur. R'năk bu ur đă bu njranh kơp drăp r'năk bu klô ân, lah lĕ nŭm sŏk jay koh ta bôk sur gơi kơp lah lĕ dơn drăp. Bu ranh bon lan me mbő r'năk bu ur mbah brah yang ta pĭt yăng ndrănh, dăn ân brah yang mât ur sai têh đăp mpăn tât ranh...

Nau way klŭm nah ta nar tâm nsông gơi lah uĕh gĕh nau đăp mpăn n'hanh dơi bu kơp jêng ur jêng sai

Hồ Mai

812
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.