Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv kôngz lông ntơưv minhx cxưx M’nông

04/11/2021 15:17 G11T+7

Lêr côngv lo kôngz khênhx lo tsov cưv trâu cheix ntux kruôr, thâuv pêx xinhv hur jos tưz sâu cxuô kôngz lông tangs. Nuôr tưz zos six kangz shông mas lo seiz li tsaz pêz châus ntơưv nênhs M’nông.

Uô kangz iz shông trâu saz uô nox uô hâuk, nênhs M’nông uô lêr côngv tsưr xinhz, pus zơưs tưz pangz mangx chia lo kôngz lôngz ntâu, thor cuôs chiv uô kangz nangs chuô lus huv. Nuôr tsinhv zos jas chia cxuô lênhx nhoz su, siz njiz, uô si uô kangz iz shông khưr phiv liv. Lêr côngv zos: chơưr mol, keiz, mor trăngx, greix chi; cxuô zangv sanv vats chok kôngz, tut sox lo… Nênhs lâul uô nghi thưc côngv, thor chor tsưr xinhz lus uô por thơưx. Tangs nghi thưc côngv tsưr xinhz, nênhs lâul thor môngr jông haz zuv hâuk chơưr. Cxuo lênhx tuôx côngv uô cê hâuk chơưr mol, sangx siv cxuô zangv nox truênx thôngr xưs li canh thux, canh bôix, mor trăngx… haz sênhr chêr, hu gâux.

Pêx xinhv chox lêr tuôx ntơưv ndix nxez côngv tsưr xinhz haz thor cuôs tror lo zôngx ziv trâu chiv kôngz shông kangz

Tsôngv box M’nông yuôz cuz tưv, yur trăngx, khoz đruôl chiêng, hu gâux tol txaik cxuô lênhx tuôx côngv

Lov jêv ntơưv tsôngv box M’nông uô kangz sâu iz chiv kôngz

Hồ Mai

686
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.