Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv hu tsưr hluôr tơưk ntơưv nênhs Mạ

23/12/2021 10:02 G12T+7

Tsôngv box Mạ xênhr Đăk Nông muôx lêr côngv hu tsưr hluôr tơưk đrul chor nghi thưc thiêng liêng tiv zix. Hur plơưr trôngz jôngr, bleiv tơưk chik lơưr txangr tsâus ntux, puv cêr, sur so, an toanx trâu nênhs Mạ.

Nênhs lâul thor pangz mangx ntơưv tsưr hluôr tơưk tov ntêx bleiv hluôr tơưk thiêng

Lêr côngv hu tsưr hluôr tơưk lo uô hur cxuô jas jêx jos krêz hôix. Mo tuôx côngv uô lêr ntơưv pêx xinhv jêx jos lo uô trâu kror qơư jông hlo hur jos. Hur chuôv lêr, cxuô lênhx por lênhx til lus không jan thiêng haz mlôngl lus thor nox kangz nhoz jông, nox tsâu nangr sur ntơưv nênhs lâul jêx jos haz tsinhv zos saz xangr ntơưv côngx đôngx.

Hur suôz yuôz cuz tưv haz suôz côngx chiêng, cxuô lênhx hur jos uô cê ntơưv ndix nxêz uô lêr côngv tsưr hluôr tơưk

Uô kangz lus thor, nênhs lâul muôz nyangr tus tsax côngv plênhr trâu chor têk tsâu tưz bangx cxix cxuô haz siz cxuôv oz đeiv shông uô cê chia hluôr tơưk chik. Hluôr tơưk ntơưv nênhs lâul cxeik têk phaiz trâu iz tus tuz hluôs muôx jul haz txơưx njê, hluôr tơưk chik hur mo ntux trôngz jôngr, puv cêr cxuô kror qơư tsâus ntux, hluôr tơưk phaiz lus trâu cxuô luz kror chuz côngx đôngx. Kror nuôr tưz muôx grê zos tsưr hluôr tơưk tưz uô por thơưx, txaik lus thor haz tso chei moz hôix chuôz uô…

Cxuô lênhx shir phangz sênhr chêr iz puôl ndil bleiv tơưk thiêng

Hồ Mai

833
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.