Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv cxul ndix nxeiz ntơưv nênhs M’nông

02/12/2021 09:12 G12T+7

Nênhs M'nông xangr mas muôx ntâu zangv tsưr xinhz. Chor nghi lêr cil txus luz nênhx chiax nhoz haz uô nox por lênhx muôx thor chia lo tsưr xinhz tso chei uô. Ndix nxeiz zos qơư nhoz ntơưv chor tsưr xinhz. Chor tsưr xinhz zuôr lus nhoz haz côngv lêr hôix ntơưv qơư jông hlo chia uô por thơưx saz jông haz pangz chor chuôz zis, jêx jos.

Uô kangz cxul ndix nxeiz, cxuô lênhx lov jêv ntưl hu gâux siz lưr siz nul dăngs jul

Ndix nxeiz lo trang trir ntâu zangv shênhv xưs lit trêr blêx, tâuz gơưx, nôngl lur, tưv, yik, trangz trak…

Sâuv ndix nxeiz muôx ntâu zangv maux tsinhv zos đơưz, laz, đuz, đăngx

Lêr côngv cxul ndix nxeiz  muôx gre hênhr yangx hur chor lêr hôix tsơưv zos lux los sis zâu. Chor tuz hluôs muôx jul môngl tov hangr jôngr chia nrar shông lôx ô, car thênhx… chia uô ndix nxeiz uô ntêx thâuv uô chor nghi lêr côngv côngv tsinhv txix 5 – 10 nuz. Lêr vats côngv zos ndix nxeiz zos: chơưr mol, tus keiz, mor trangx, greix chi… Tsưr lêr thor tsưr xinhz tso chei chia cxul ndix nxeiz côngv. Cê has lus côngv, tsưr lêr iz cê muôz nyangr buô, nyangr keiz nqul iz puôl ndil qơư cxul nxeiz. Thâuv côngv tangs, cxuô lênhx hur jos khoz đruôl chia đênhr saz tuz hluôs muôx cxangz đăngs jul chia cxul ndix nxeiz. Ndix nxeiz cxul tangs, tsưr lêr zuv cxuô lênhx uô cê hâuk chơưr mol, nox mor trangx…

Hồ Mai

596
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.