Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah tơm gêy bơh bu nuyh Bu Nong

02/12/2021 09:12 G12T+7

Bu nuyh Bu Nong way bư brah ăp ntil. Ăp ntil nau bư brah kh'lay tâm nau rêh n'hanh nau pah kan bư mir jan ba dơi gĕh nau dăn gơi ăp brah yang dơi ân mơ bu nuyh bon lan dơi bư brah. Tơm gêy jêng tơm brah yang way gŭ. Ăp brah yang gŭ n'hanh tât rbŭn ta ntŭk uĕh gơi uănh nuih n'hâm rŏng n'hanh gĕh nau sâm kơl ăp r'năk, ăp bon lan.

Jêh ndâk tơm gêy, ăp bu nuyh bon lan m'ak tơm pât ôp khâl nau uĕh lăng săk jăn

Tơm gêy dơi bu nkra âk ntil rup tâm nĕ gĕh kao ba, suăn ong, sĭm klêng, rpu, be, pêp...

Tơm gêy dơi bu sơn ăp ntil mau gĕh mau nglang, chăng, krăk, rmĭt

Nau bư brah ndâk tơm gêy dơi gĕh nau kh'lay tâm ăp ntil nau bư brah têh jê. Ăp bu ndăm bu druh dăng n'hâm suan lăp tâm bri joi n'kar, joi gle, joi iêl... gơi nkra tơm gêy lor ma ndâk nau bư brah lah yang ntơm 5 - 10 nar. Ndơ dŏng bư brah tơm gêy gĕh: ndrănh yăng, iăr, mbêt prung, poăch ndông... Bu jâu bư brah mbăh ăp brah yang gơi ndâk tơm gêy. Jêh răch brah, bu jâu sŏk m'ham sur, m'ham iăr mbrih ăp mpeh bơh pĭt tơm gêy. Jêh răch brah, ăp bu nuyh bon lan tâm bon tŭr chĭng gơi n'hưch nuih n'hâm bu drăm tâm bon tâm kơl n'hâm suan ndâk tơm gêy. Jêh ndâk tơm gêy, bu jâu kuăl jă ăp bu nuyh bon lan pâl rlưn ngêt ndrănh yăng, sa mbêt prung...

Hồ Mai

847
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.