Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv trôngx lôngl jêx jos ntơưv nênhs M’Nông, Mạ

08/12/2021 10:32 G12T+7

Hur jos ntơưv nênhs M’nông, Mạ khênhx muôx trôngx lôngl môngl lus. Tov kangz trôngx lôngl ntơư zos côngv saz ntơưv côngx đôngx, xênhv. Viv li, tsôngv box seiz hluz haz seiz nghi lêr côngv trôngx lôngl jêx jos trâu kangz hli 3, hâur hli 4 âm lix; khênhx lo uô iz nuz hlo ntơưv trôngx lôngl.

Uô ntêx côngv, nênhs lâul zuôr chơư tangs nro cxuô lênhx hur jos chia thôngx zênhv nuz six hơưv haz uô kangz ntơư mas phênhz công bangx cxuô zangv lêr vats chia côngv tsưr xinhz. Hur lêr côngv trôngx lôngl jêx jos tangr tưs tưz tsuv muôx xênhv tus nxư, tsur lo muôz ntông uô.

Tsôngv box Mạ tror uô tơưv nghi lêr côngv trôngx lôngl jêx jos

Nênhx M’nông xangr mas chor xênhv biêuv tươngs muôx jul, tso ntơưv trôngx lôngl jêx jos zuôr lơưr đangz, cangz moz cxuôv hav jêx jos.

Cxuô zangv lêr vâts zos njaz đơưz, ndeik tơưk, câuk nxư ntông, txir tsơưz njuôz, kos laz, kuôr njuôl, chơưr…

Uô kangz uô tangs chor nghi thưc côngv thor ntơưv ndix nxêz, trôngx lôngl jêx jos, nênhs lâul haz cxuô lênhx ru chơưr lus tor shơư nyangr buô grang lus tsêr chia côngv tsưr tsêr, đangz jur kror trôngx, zur cxangz blêx… đrul xangr chia uô nênhx muôx jul haz lo nox tsâu nangr sur.

Thâuv tưz bangx cxix cxuô lêr vâts, nênhs lâul yuôz cuz tưv kruôz hu nênhs lâul chuôz uô lêr côngv jêx jos.

Hồ Mai

1,015
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.