Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr côngv jêx jos ntơưv nênhs Si La xênhr Lai Tsâu

29/09/2016 14:30 G9T+7

Lêr côngv jêx jos nênhs Si La nhoz Lai Tsâu lo uô truô hli Pêz (hli ntux) nax shông. Hur lêr côngv jêx jos, pêx xinhv tangr tưz cxus 4 luz kror trôngx ntơưv 4 chik câuv jos, tangz sis truôs zos luz kror trôngx tsinhv (nhoz fangz hnuz tuôx) lo uô truô đuô li uô nênhz.

Txir nênhz tuôr ntiv njaz uô nênhz ntơưv kror trôngx tsinhv

Nênhs Si La has mas fangz hnuz tuôx – zos xuz thơưx chuôz puv cêr, thor truô cuôs nox kangz nhoz jông. Ntơưv nuôr txir nênhz muôx đêr, kaz (tsinhv chiax), 2 hox nhiax, iz lu mflâuz kưx haz thor xinhz tox pêk lus nox hâuk, pangz truô pêx xinhv hlang iz chiv yaz njiz cêr nox kangz nhoz jông, kaz buô khênhr hluz; thor cuôs jêx jos tax tus, chia chor jông lus, chor fêv môngs… Uô nênhz tangs, cxuô lênhx chox zangv tưs môngs uô, chi sar, puô blôngx tsơưz, trâu jâuz mor tưz lo uô sar chia nox hâuk ntơưv kror trôngx tsinhv.

Bình Nhi (t.h)

1,620
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.