Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr thor đăngs jul ntơưv nênhs M’nông, Mạ, Ê đê

11/11/2021 09:55 G11T+7

Lêr thor đăngs jul ntơưv nênhs M’nông, Mạ, Ê đê muôx iz cxa nghi thưc jông tsi thôngx iz zangv por lênhx muôx tsongs mux đich, grê uô tsâus haz thor tsưr xinhz pangz cxuô lênhx muôx jul, nênhs lâul chiax ntêr. Lêr lo uô nhoz iz tsêr los sis tsongs hur côngx đôngx jêx jos; lo uô tsi tsês đuô so li đuô zangv nghi lêr.

Nênhs lâul khơưs pâuk muôx jul trâu nênhs lâul hur jos đrul saz xangr muôx jul ntâu, chiax ntêr

Chia bangx trâu lêr côngv, nênhs lâul hu tuz nhuôs uô ntâu ntu xưs li uô trôngx côngv, cxul ndix cxez, bangx lêr vâts, tuôr njaz, uô mor… Txus nuz jông tưz xair, pêx xinhv tuôx côngv ntơưv ndix cxez. Chor lêr vats chox tuôx côngv zos keiz, tâuz hâu buô los sis yik, greix chi, huz chơưr, mor trăngx…

Lêr côngv tsưr xinhz lo tso ntơưv ndix cxez

Lêr côngv muôx chor nghi thưc tsinhv xưs li thor tsưr xinhz ntơưv ndix cxez, khơưs pâuk muôx jul trâu nênhs lâul, muôz hơưr haz cxuô zangv nox zuv nênhs lâul… Hur ntơư, nênhs lâul uô nghi thưc plênhr nyangr keiz trâu nênhs lâul, tuz nhuôs hur jos chia lơưr chor môngr tsi jông, moz gênhl, thor đăngs jul, nhoz jông haz khơưs pâuk muôx đăngs jul.     

Lêr côngv thor jul khênhx lo uô trâu hâur shông yaz

Hồ Mai

729
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.