Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr thos chaix ntơưv nênhs Nungx

23/02/2017 10:22 G2T+7

Thor chaix zos iz hur chor lêr hôix tiv zix ntơưv minhx cxưx Nungx xênhr Langs Sơn.

Tsưr lêr uô cxuô nghi thưc côngv

Trơưs phong tux, pux tuz nhuôs hur jos bangx cxuô zangv li kaz hâu, cxuô zangv par haz txir chos lo… chox tuôx côngv chor xinhz tox pês. Txus six jông, txir nênhz hlôngr ndêx muôl tsuô côngx đôngx hur jos hlơưr shangz, tsơưs chơưr haz uô nênhz… Tiv zix, nghi lêr lo uô chia Thanhx hoangx txaik đhâu 3 jas thor “tenr” (thor sâuv zangx đruôz zênhz) ntơưv txir nênhz; jas 1 zuv Thanhx hoangx lus nox hâuk zos tuz nhuôs muôz tuôx; jas 2 Thanhx hoangx tuôv zênhv pangz chia pux tuz nhuôs jêx jos lo 1 shông “uô đangz tsi tưz lo, xangr dâz tsi tưz tâu, lo kôngz lông ntâu, tsax cxu pur guôx, môngr cxuô qơư”; jas 3 uô kangz Thanhx hoangx “sir zôngv môngr” haz tưz môngs kâuv ntux. Uô kangz chor nghi thưc côngv, cix lân tơưv tuôx sênhr chêr hôix hur xuôz gâux đror lov jêv ntưl đrul xuôz gâux sênhr đror đrênhk cxuô txux cêr…

Bình Nhi (t.h)

1,370
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.