Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thangx tsangv Tsês chia sinh quyển Trôngz Chúa

06/10/2022 21:29 G10T+7

Thangx tsangv Tsês chia sinh quyển Trôngz Chúa nhoz sâuv thangx tsangv oz hênhx Ninh Hải haz Thuận Bắc thuôx xênhr Ninh Thuận zos qơư siz njiz ntơưv pêz không jan hangr jôngr, har txưr haz banr sa max đrul tangs nro angr muôx yangx 106.646 ha. Ntơưv nuôr muôx 6 zangv hangr jôngr jông siz txơưr nhoz ntơưv jê har txưr muôx chuô txus qơư saz hlo zos hâur Trôngz Chúa đrul đôx saz 1.039 met so li bleiv đêx har txưr.

Thangx tsangv tsês chia muôx ntâu zangv tsax muôx grê yangx zov chênhr trâu kangz ntux xưs li voọc chà vá tơư đuz, cheo đuôr đơưz

Trơưs sox njuôl, Thangx tsangv Tsês chia sinh quyển Trôngz Chúa nhis nuôr muôx 1.514 zangv đrox tsuôs, hur ntơư muôx 54 zangv tâu sâu bê hur Ntơưr laz Việt Nam haz Bê hur ntơưr laz kangz ntux. Tsax cxu tưz muôx ntâu đrul 766 zangv, hur ntơư muôx 48 zangv muôx grê yangx muôx bê hur Ntơưr laz Việt Nam haz Bê hur ntơưr laz kangz ntux.

Shênhv đuôz tox trôngz, tax ntul đêx har txưr, banr sa max đrul hêx thôngr đrox tsuôs ntâu zangv, ntâu hov zos qơư tuôx ndil trâu chor tsêr khoa hocx tuôx nghiên cưr haz kruô xangr nrar saiz, sir phuôz chuô langx khav ntơưv thiên nhiên hoang sơ. Nuz 15/9/2021, Tsov cưv Zor zux, Khoa hocx haz Văn hoar ntơưv Liên hơx cuôr (UNESCO) công nhênhx Vangx têz qơưs Trôngz Chúa zos Thangx tsangv Tsês chia sinh quyển kangz ntux.

Mẫn Doanh (th)

188
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.