Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix nghix Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 zuôr uô trâu hli 11 ntơưv Đăk Nông

26/05/2022 10:33 G5T+7

Trơưs Cêr hoaix, UBND xênhr Đăk Nông đrul Wiv ban Têz qơưs UNESCO Việt Nam, Bôx Ngoais zos,Viêns Khoa hocx Điax tsât haz Khoangr sanv, Bôx Taix nguên haz Môi trươngx, Bov tangx Thiên nhiên Việt Nam, Viêns Hanx lâm Khoa hocx haz Công nghêx Việt Nam tsov cưv Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk (ISV) jas tiv 20 ntơưv xênhr Đăk Nông.

Hôix nghis tsov cưv txix nuz 22 - 26/11/2022 tuôx côngv ntơưv tangs nro chor têz qơưs cưs zos thanhx viên ntơưv Mangx lươir Công viên điax tsât tangs nro UNESCO đrul muôx 350 đaix biêuv hur haz tov đrâu têz qơưs.

Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông sâu uô pơưk chor gre tiv zix lus điax tsât, shênhv đuôz, khảo cổ, văn hoar haz ntâu zangv sinh hocx los sis đax trưng ntơưv thangx tsangv

Kror xênhr Đăk Nông đăng cai tsov cưv ISV jas tiv 20 zos iz xưv cxênhx đôir ngoais zov chênhr, pangz trôngx qơư khangr kra muôx kangz hâu hêx thôngr kror tsuô trôngz hluôr tơưk-ji sanv điax tsât muôx tâmx kangz ntux hur thangx tsangv Công viên điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông. Cênhz ntơư, hu grul chor tsêr khoa hocx tuôx seiz njuôl, uô pluô nux cxangz chor grê ntơưv hêx thôngr kror tsuô, văn hoar tiz nênhs thâuv ntêx haz siz thangv kra tsưr ziv, pangz tuôr tsês, khai thac muôx kangz hâu ji sanv muôx tâmx kangz ntux ntơưv xênhr Đăk Nông.

Cênhz hêx thôngr kror tsuô tiv zix, thangx tsangv Krông Nô tsinhv muôx ntâu thangx tsangv ju lix nto bê xưs li pơưk tsangs Dray Sap, Gia Long...

 

H'Mai (t.h)

219
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.