Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix sênhr chêr “Tăc xinhx” ntơưv nênhs Sanr Chai nhoz Thair Ngên

06/10/2016 10:55 G10T+7

Nênhs Sanr Chai tsi tangs sênhr chêr hur sinh hoatx, uô si, mas tsinhv hur chor nghi lêr đaz kruôs. Hur ntơư, chor sênhr tox thêv “Tăc sinhx” ntơưv nênhs Sanr Chai tsinhr lo uô hur lêr hôix thor chaix.

Đha sênhr chêr zôngx ziv, xuôz đror lov jêv zos qơư chia cxuô lênhx lov jêv uô kangz ntâu hnuz los đôngs sangz gênhl

Ntơưv chor đôngx tac hur los đôngs uô nox haz nox nhoz cxuô hnuz sưs li zơưv shuôz, ntêk njêl, chos kôngz, lơưr tsax kus, luôx têz… haz chor chuôz shênhx uô nox uô hâuk cưs nênhs Sanr Chai tưz uô lo lus sir zôngv, chox lus côngv sênhr. Tăc zos xuôz đror ntơưv khoz pangl shôngz truô sâuv trăngx shôngz, xinhx zos xuôz đror ntơưv trăngx shôngz vangv truô hur angr. Chor xuôz đror Tăc haz xinhx đror tsi tsêk 8 jas trơưs iz tsâts tưs chia uô tâu iz jăngx: Tăc tăc xinhx; tăc tăc xinh; tăc tăc xinhx - tăc xinhx - tăc xinhx… Tăc mas mas ru tơư, xinhx mas tso tơư. Shênhv sênhr chêr ntơưv nuôr uô puv mênhx pêv đaz kruôs phônx thưcx, thor cuôs phuôz chuô huv, uô lo nox lo hâuk, xangr cuôs trinh phux thiên nhiên ntơưv nênhs uô nox uô hâuk.

Bình Nhi (t.h)

1,566
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.