Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Êng ang nau k’dŏ "Tắc xình" bơh bu nuyh Sán Chay ta Thái Nguyên

06/10/2016 10:55 G10T+7

Bu nuyh Sán Chay bơh đah k’dŏ tâm nau rêh, nau pâl, hôm e k’dŏ ta ăp tâ rbŭn bư brah tĕng nau way. Tâm nĕ, ăp ntil nau k’dŏ nsum “Tắc xình'' bơh bu nuyh Sán Chay way dơi khăn păng k’dŏ ta tâ bư brah dăn ân ndrêh uĕh, hao jêng ăp ntil tơm tăm.

Nau k’dŏ aơ nơih ngăn, bâr ntaih uĕh tôr iăt jêng du ntŭk gơi bu nuyh bon lan m’ak pâl jêh ăp nar pah kan rganh

Tă bơh nau mpât jâng ti tâm nau pah kan bư mir jan ba n’hanh tâm nau rêh ôi mhau tâm ban gir tui, nhup ka, tuch tăm, mprơh mpô pa sa ndơ tăm, muih mir… n’hanh ăp ntil ndơ dŏng kan bư mir jan ba yor bu nuyh Sán Chay njêng, bư jêng ndơ dŏng k’dŏ. Tắc lah bâr ntaih tă bơh goh dĭng n’kar n’hanh xình là bâr ntaih yor goh ta dĭng n’kar tât ta neh. Ăp bâr ntaih tắc n’hanh xình ntaih na nao 8 tâ tĕng gưl gơi tâm rnglăp jêng du ntil bâr ntaih iăt êng ang: Tắc tắc xình; tắc tắc xình; tắc tắc xình - tắc xình - tắc xình… Lah ntaih tắc he yơh jâng ka lơ, xình nĕ he chhot jâng ta neh. Nau k’dŏ aơ mpơl nê nê nau way mĭn gĕh brah yang, dăn ân mih uĕh siăl uĕh, pah kan nơih uĕh, gơi kon bu nuyh gĕh nuih nhâm iăt tĕng, nau ŭch kan gai bri neh bơh bu nuyh pah kan.

Bình Nhi (t.h)

1,577
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.