Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix trôngz xuôz jêz Bàu Đơưz ntơưv Bình Thuận

18/08/2022 21:33 G8T+7

Bàu Đơưz zos iz kror qơư nto bê ntơưv xênhr Bình Thuận nhoz ntơưv xar Hòa Thắng, hênhx Bắc Bình. Ntơưv nuôr tsinhv nto bê zos “Sa mạc zâu Sahara” đrul chor trôngz xuôz jêz saz kêl đrul ntâu hov tsi thôngx iz zangv haz tsinhr hlôngr pâur viv chuô yuôz.

Chor shênhv đuôz tưx nhiên haz tsinhr hlôngr pâur nax nuz viv chuô yuôz trôngz xuôz jê Bầu Đơưz

Kror nto bê zos Bàu Đơưz tâu thair iz puôs ndil zos xuôz jê maux đơưz pâuk, grul ntêr xưs li chor đaiv ntâuz lụa. Bàu Đơưz tâu thiên nhiên ưu air puz trâu iz đeiv shênhv hoang sơ haz jông gâux yangx, đrul côngv tiz jông ntơưv trôngz xuôz jêz đơưz pâuk haz pangs đêx kangz jiz lux đangr. Hur chor shông jê nuôr, chor nênhs tuôx uô si tuôx trâu Bàu Đơưz ziv nuz ziv ntâu haz tưz zos qơư tsuv tuôs txus ntơưv kruô uô si tuôx trâu Bình Thuận…

Mẫn Doanh (th)

293
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.