Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndơ rtêl nô nau kăl e ntung Hiền Lương

03/11/2022 10:05 G11T+7

Ntung Hiền Lương dơi bu dŏng tơm si ndâk nkra tơm bơh năm 1928. Năm 1952, Prăng ân nkra ntung mhe gĕh 7 nhịp, jong 178 met, huy 4 met. Tĕng Hiệp định Giơ-ve-vơ, bri dak lĕ tâm nklah jêng bar mpeh Nam - Bắc, sŏk vĩ tuyến 17 lah n'hor dak Bến Hải bư ntŭk tâm pă.

Bar đah ntung Hiền Lương dơi tâm pă jêng 2 màu ndrêh, rmĭt gơi nkah ân bu gĭt ntung Hiền Lương ta ăp năm bri dak he e hŏ dơi tâm r'nglăp rbŭn

Jêh rĭ, ntung Hiền Lương găn dak Bến Hải dơi bu tâm pă jêng bar đah ta 2 mpeh n'hanh dơi bu sơn jêng 2 màu: n'gul ntung ta mpeh Nam sơn mau rmĭt, hôm n'gul kơp mpeh Bắc sơn mau ndrêh, ntŭk bu tâm pă ta klang ntung dơi bu treh jêng mau nglang huy du met. Gĕh My ntŭp bom ta năm 1967 ntung rlâm, ntung Hiền Lương jêng "ndơ rtêl" bơh nô nau tâm pă bri dak jêng 2 mpeh Bắc - Nam. Ntơm năm 2001 - 2008, gơi mât mray ndơ rtêl nô nau kăl e ntung Hiền Lương, n'gor Quảng Trị nkra mhe tĕng thiết kế ntung Hiền Lương yor Prăng ndâk nkra năm 1952...

Mẫn Doanh (th)

587
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.