Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Nghêx uô gốm ntơưv nênhs Chăm nhoz xênhr Bình Thuận

14/09/2022 09:14 G9T+7

Nênhs Chăm jos Bình Đưc, xar Phan Hiệp, hênhx Bắc Bình, xênhr Bình Thuận tangz tov tuôr tsês haz uô ji sanv văn hoar phi vâts thêv Nghêx thuôx uô gốm truênx thôngr. Net jông tiv zix ntơưv jos gốm Bình Đức zos muôx tinhr tsât “Nav kra trâu tuz nhuôs txaik”.

Cxuô ntu uô gốm: tsông, tsâu, tor angr, puôz, uô shênhv kâur… por lênhx zos kuôl pux Chăm uô. Cxuô ntu hur uô gốm txus nhis nuôr por lênhx tâu tuôr tsês iz zangv thâuv ntêx lus cir thuôx, phương thưc trơưs thuv công truênx thôngr.

Chuôz zênhx uô gôms zôngx ziv zos muôx iz luz trôngx tal haz iz đeiv ntâuz thô zâu

Tiv zix mas cir thuôx tor shiz shơư uô tâu sanv phâmv gốm tsi zôngv trôngx ndil mas tiz nênhs uô gốm zuôr txangr ndil iz puôs ndil luz trôngx txơưz truôx iz kror. Gốm uô tar, tâu plênhr iz cxênhx angr set laz chia maux gốm uô kangz chuz sar jông gâux đuô.

Chuz gốm tâu uô tov tol tsêr

Cir thuôx chi gốm lộ thiên zos net đax trưng muôx tsơưs ntơưv gốm Chăm viv nưl muôx tinhr côngx đôngx saz. Muôx li 3 - 4 nuz pêx xinhv li tox tsongs chuz gốm iz jas. Thâuv tangs cil nzur, gốm tâu chox lus ntơưv qơư chia jaz yangr ntux. Thâuv kruôr, gốm tâu muôz lus tiz uô iz yôngx saz, siz shơư zos iz cxênhx gốm, iz cxênhx tơưk haz tsoz kuôr nhangz, tơưk tso iz puôs ndil. Chuz gốm phux thuôx ntâu trâu chuô haz yangr ntux.

Gốm Chăm Bình Đưc muôx maux laz, tâu cêv cxangz cangz maux nâu jông iz zangv li tơưr tsur sâuv chêr gốm

Gốm muôx ntâu zangv sanv phâmv, zuôr phaiz uô oz zangv zos chuôz zênhx hâu râuz haz chuôz zênhx ntiv trâu…

H’Mai (th)

225
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.