Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Nau kan nkra gốm bơh bu nuyh Chăm ta n'gor Bình Thuận

14/09/2022 09:14 G9T+7

Bu nuyh Chăm ta thôn Bình Ðức, xă Phan Hiệp, n'qual Bắc Bình (Bình Thuận) dôl mât mray n'hanh nkra ndơ di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật nkra gốm kăl e. Nau uĕh bơh bon nkra gốm Bình Ðức lah gĕh nau kan "Mê ntĭm kon mât mray".

Nau kan nkra gốm gĕh: châm, trăm, mon bŏk, nkra jêng glah nông... dơi bu ur Chăm dơn nkra. Ăp ntil nau kan nkra gốm tât abaơ hôm e dơi bu mât dah kăl e, dơi bu nkra đah ti.

Ndơ bu dŏng nkra gốm lah gĕh du mlâm sưng nkơl n'hanh du mlâm siăm jê

Nau uĕh ngăn ngăn lah kĩ thuật mon nkra gốm mô gĕh dơi bu mon đah ti lah dơi bu ndăch ta sưng. Jêh nkra gốm, bu mpêh dak neh chăng gơi bư gốm jêh bu gŭch gĕh mau uĕh tay.

Nau kan gŭch gốm dơi bu gŭch bơh tach

Nau kan gŭch gốm lộ thiên jêng du ntil nau uĕh gĕh êng bơh gốm Chăm yor nau kan aơ gĕh nau tâm r'nglăp kon bu nuyh. Tâm 3 - 4 nar bu nuyh bon lan gŭch gốm du tâ. Ntơm ơm ôi gốm dơi bu sŏk njŭn ta ntŭk bu ŭch ih ta nar. Jêh kro, gốm dơi bu dăp du ntŭk, dăp du tăp gốm, du tăp long n'hanh chê nglo ba, dơm long ăp pĭt. Nau kan gŭch gốm tĕng nau uĕh mih n'hanh nar.

Gốm Chăm Bình Ðức gĕh mau chăng, dơi bu n'kach dak krăk tâm ban rsau yău brăch

Ndơ dŏng dơi bu nkra tă bơh gốm âk, dơi bu tâm pă jêng bar ntil ndơ dŏng lah glah gâm piăng trau n'hanh ndơ dơm ndu ndơ...

H’Mai (th)

226
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.