Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr hôix đha hluôr tơưk ntơưv nênhs Pà Thẻn

22/07/2022 10:39 G7T+7

Đha hluôr tơưk zos lêr hôix truênx thôngr ntơưv nênhs Pà Thẻn nhoz jos My Bắc, xar Tân Bắc, hênhx Quang Bình, xênhr Hà Giang, khênhx lo tsov cưv trâu nuz 16/10 (hli ntux) nax shông thâuv tưz sâu kôngz lông tangs. Nuôr zos iz lêr hôix tiv zix, jông Shaman zor, thâuv nzur haz huênx bir.

Trơưs truênx thôngr, Đha hluôr tơưk cênhz đreiv lêr kra nghêx txir nênhz-lo tsov cưv trâu chor txir nênhz nhênhx shuv xinhz haz kra nghêx. Lêr hôix Đha hluôr tơưk uô trơưs xinhv. Chor thanhx viên hur iz xinhv muôx tsach nhiêms bangx lêr vâts haz tơưk kruôr. Thanhx phênhv tsinhv tuôx côngv zos txir nênhs haz chor shuv xinhz.

Lêr vâts côngv zos: lâur keiz, ntiv njaz, shang, chơưr, ntơưr nhiax…

Thâuv ntêx, iz hôix đha hluôr tơưk khênhx muôx li 10 – 12 shuv xinhz haz hur tiz si tsuv zos shuv xinhz ntơưv txir nênhz ntơư. Nhis nuôr, chor nênhs cơưv nênhz tsi chôngz li thâuv ntêx, mas tsuôl yuôr 5 - 6 lênhx đha haz tưz tsi tsinhr tinhv zos shuv xinhz ntơưv txir nênhz, mas tsuôl zos tuz hluôs hur jos los sis shuv xinhz ntơưv đuô lênhx txir nênhz por lênhx tuôx côngv tâu.

Chor tuz hluôs tưz xưs li tâu hlôngr chêr cênhz haz siz lưr đha trâu hur ndeik tơưk ntơưv tơư laz uô chuôs muôx đaz, bir ânv haz jông seiz

Lêr hôix Đha hluôr tơưk ntơưv nênhs Pà Thẻn tưz muôx ntêr lus haz lo tuôr tsês, khơưs tsês đhâu ntâu phangx nênhs.

Txir nênhz khoz đruôl nênhz đrăngx đrênhk haz has lus nênhz cênhz nhix đha ntơưv chor tuz hluôs

H’Mai (th)

231
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.