Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr hôix Tsang Hâur tox

04/08/2022 14:57 G8T+7

Lêr hôix Tsang Hâur tox tâu côngx đôngx Môngz thuôx chor hênhx Mường Khương, Băc Hà, Si Ma Cai haz thix trânr Phong Hải, xênhr Lào Cai tuôr tsês thâuv nzur txus nhis nuôr.

Lêr hôix Tsang Hâur tox zos lê rhôix truênx thôngr côngx đôngx ntơưv nênhs  Môngz

Thâuv ziz tsêr nênhs Môngz tsi muôx nhuôs, nhuôs tsơưs los sis shang iz xưz nhuôs los sis muôx nênhs moz, uô nox tsi nde têk…, lơưr zuôr tsang Hâur Tox chia uô tsâus tsưr xinhz. Trơưs lus Môngz, Hâur Tox zos “kror qơư uô si”.

Lêr hôix uô trâu luz Iz hli nax shông

Lêr hôix khênhx zos pêz tsêr nênhs cxênhz cxênhz jê los sis pux chuôs zơưv chuôs haz uô nênhx xưs li hais sâuv côngv uô. Lêr hôix trâu hâur shông yaz hur pêz shông đrăngx đrênhk. Iz shông lơưr tsang iz tus ndix nxeiz chia pus tsưr tsêr muôz ndix nxeiz haz cxuô zangv đei sâuv ndix nxeiz lus chia zuôr môngr. Kror qơư tsang hâur tox zos iz luz trôngz kêl, hâur trôngz tax tus đangr pho haz puôl hur plơưr viv ntâu luz trôngz saz đuô. Trôngz tsuv til trơưs făngz nuz tuôx chia ndix nxeiz tsang sơưr tol tâu đuôz yangr ntux. Nênhs Môngz xangr mas, hâur trôngz thôngx li đăngs jul ntơưv tsưr tsêr.

Cxuô lênhx côngv hôix por lênhx tâu hu gâux, sênhr chêr haz côngv uô si, đha kênhx, sênhr chêr sinh tiênx, hu gâix hôix…

Chia uô lêr, tsưr tsêr zuv tsưr lêr chox kra lêr hôix haz iz tus kuôl pux pangz đăngs nuv tsuv zos nênhs muôx luz nênhx jông, hanhx phuc, chuôz zis muôx…

H’Mai (th)

277
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.