Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr côngv pus zơưv ntơưv nênhs Lô Lô

18/08/2022 21:34 G8T+7

Lêr côngv pus zơưv ntơưv nênhs Lô Lô nhoz xar Lũng Cú, hênhx Đồng Văn, xênhr Hà Giang zos ji sanv văn hoar phi vâts thêv thuôx zangv Tox cuanr tsôngv langx haz saz njênhk, tâu muôs trâu hur Ntơưr Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs shông 2012.

Nuôr zos iz nghi lêr lâul ntơưv nênhs Lô Lô, khênhx tâu tsov cưv nax shông trâu nuz 14, 7 hli ntux ntơv chor chuôz zis thơưx xênhv. Trơưs phong tux, thâuv chuôz zis muôx nênhs tuôs 3 txus 4 shông, tus tuz hluz hur tsêr zuôr uô trôngx côngv pus zơưv haz tol plil lus nhoz sâuv trôngx côngv, chia côngv.

Đruôl tôngx zos chuôz zênhx thiêng liêng ntơưv côngx đôngx nênhs Lô Lô, muôx nav đruôl tôngx haz đruôl txir tâu khoz hur Lêr côngv pus zơưv

Lơưr xangr mas, pus zơưv zos chor nênhs cxênhx uô ntêx, tưz shang tâu zus haz phaiz uô oz cxênhx: pus zơưs jê-chor pus zơưv côngz 3 txus 4 tav haz pus zơưv đêz – chor zơưv suôz txix tav liv 5 los sis tiv 6 tror môngl.

Txir nênhz uô chor nghi lêr côngv pus zơưv

Chor chuôz zis nênhs Lô Lô por lênhx muôx trôngx côngv pus zơưv, tangz sis lêr côngv pus zơưv khênhx tâu uô ntơưv tsêr thơưx xênhv haz tangs nro iz xênhv bangx uô ntêx iz shông. Lêr côngv muôx 3 phênhv tsinhv: Lêr pâux txax njil, Lêr ndu txus haz Lêr tol pus zơưv.

Hur nghi lêr côngv tsinhr tinhv tsuv muôx nênhs “đha lêr” nangr khâuz ndơưk uô ntơưv đrox hu uô đaz đrox

H’Mai (th)

224
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.