Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương ta Phú Thọ

20/04/2022 16:42 G4T+7

Năm 2012, UNESCO r'nê lah uĕh "Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương ta Phú Thọ" jêng Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh. Aơ jêng di sản tơm gĕh bơh Việt Nam dơi r'nê lah uĕh ta ntil nau way. Tâm nau mĭn nuih n'hâm bơh bu nuyh Việt, Adăch Hùng jêng ăp jrŏng rnoi, gĕh n'hâm suan ndâk njêng bri dak n'hanh mât bri dak. Gơi kah gĭt n'hâm suan ăp Adăch Hùng, Bu nuyh bon lan lĕ ndâk nkra wâl bư brah kah gĭt (Ntŭk têl nô nau kăl e đền Hùng) tâm klang lah yôk Nghĩa Lĩnh n'hanh sŏk lơ âm 10 khay 3 ăp năm jêng nar bư brah kah gĭt Jrŏng rnoi.

Ntŭk têl Ðền Hùng klơ yôk Nghĩa Lĩnh

Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương gĕh ăp ntil nau rbŭn bư brah, drăp ndơ njŭn, sĭt ta ntŭk tô tơm jrŏng rnoi n'hanh ăp ntil nau pah kan bă bă dơi ndâk kan ta rlau du rhiăng bon lan ta n'gor Phú Thọ n'hanh ăp n'gor bă bă tâm bri dak. Nau bư brah aơ mpơl saơ nuih n'hâm kah gĭt ma jrŏng rnoi, nau way kon bu nuyh "ngêt dak kah gĭt ma ntu" n'hanh n'hao nau kh'lay nuih n'hâm bu nong n'hanh tâm r'nglăp lam bon lan. Abaơ lam bri dak gĕh 1.417 ntŭk têl bư brah kah gĭt Hùng Vương n'hanh ăp phung kô ruanh ta năm khay Hùng Vương.

Rbŭn bư brah kah gĭt Jrŏng rnoi Hùng Vương dơi ndâk kan ta ăp đình, đền kah gĭt Adăch Hùng lam ăp ntŭk tâm bri dak, tâm nĕ gĕh nau rbŭn têh ngăn ngăn dơi ndâk kan ta ntŭk têl nô nau kăl e đền Hùng

Hồ Mai

471
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.