Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghi lêr haz uô si grul hluô

12/05/2022 15:35 G5T+7

Shông 2015, Nghi lêr haz uô si grul hluô nhoz Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines lo UNESCO sâu bê trâu ntơưv ntơưr bê Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl ntơưv tiz nênhs.

Nghi lêr haz uô si grul hluô lo uô hur văn hoar chok blêx nhoz Đông Nam Á, đrul saz xangr cuôs nangl lus, phuôz chuô huv, kôngz lông lo ntâu… Nhoz Việt Nam, nhiz lêr haz uô si grul hluô tox tsangs ntâu hlo nhoz thangx tsangv trung ju, tax đrăngs nav đêx Laz haz Bắc Trung Bộ. Nuôr zos kror qơư hâur pâuk ntơưv nênx văn minh blêx lax, hur plơưr zos chor xênhr Vĩnh Phúc, Bắc Ninh haz đrôngl Hà Nội.

Lêr hôix grul hluô jos Hữu Chất, xar Hòa Long, đrôngl Băc Ninh, xênhr Băc Ninh lo tuôr tsês 400 ntâu shông đhâu

Ji sanv tsinhv lo uô tsi tsês ntơưv chor minhx cxưx tox trôngz făngz Kâuv têz xưs li nênhs Zir (xênhr Tuyên Quang), Nduôr (xênhr Lai Châu) haz Giáy (xênhr Lào Cai)… Grul hluô ntơưv iz thangx tsangv muôx đax trưng jiêng xưs li nhoz Vĩnh Phúc nênhs grul hluô nhoz pul hur kror tưz khơưz uô ntêx, zôngv hluô qơưk đhâu kror ndix tưz chok uô ntêx; tiz nênhs Long Biên (Hà Nội) zôngv hluô, tangz sis nhoz pul hur angr; tiz nênhs nhoz Sóc Sơn zôngv hluô shôngz hlôngr hluô mangx…

Uô si grul hluô nhoz pul ntơưv đênx Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, cuâns Long Biên, Hà Nội

Grul hluô tsi tangs zos môn thêv thos mas nưl tsinhv zos iz zangv uô si jân jan, iz cê zos net sinh hoax văn hoar cênhz saz xangr tâm linh ntơưv ntâu zangv minhx cxưx.

Grul hluô muôx nhoz cxuô qơư, uô ntâu hur cxuô jas lêr hôix, nhoz cxuô ntu shông, txir nênhx haz kuôl pux

H’Mai (t.h)

222
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.