Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsư kangz nzal blêx blâuv Tú Lệ

05/05/2022 14:51 G5T+7

Hênhx tox saz Văn Chấn, xênhr Yên Bái tsi tsuôs zos muôx yuôx zêx Shan tuyết lâul mas tsinhv muôx blêx blâuv Tú Lệ nto bê jê đêz. Trơưs lus has ntơưv nênhs Nduôr, zangv blêx blâuv nuôr tsinhv hu uô njaz blâuv Tan Lả, iz đax sanv tsuôs muôx nhoz cưx hangr Tú Lệ.

Cưx hangr Tú Lệ lo their ntơưv pêz luz hâur trôngz saz zos Khau Phạ, Khau Thán haz Khau Song mas biên đôs txir txangr nhiex đôs hur iz nuz ntâu, nôngz nhôngl moz ntux ntêr đuô đruôz nuz. Nuôr zos iêur tor zov chênhr cuêt tinhv blâuv tsư kangz ntơưv zangv blêx blâuv.

Pêx xinhv ntơưv cxuô jêx jos hur xar Tú Lệ uô cốm đrul sanv lươngs fênhx đrăngz iz chiv muôx li 40 puô cir

Blêx blâuv Tú Lệ lo xair trâu iz hur chor blêx blâuv kangz hlo hur têz qơưs, chuz uô mor blâuv kangz jiz haz muôs blâuv yangx plơưs, nti lo yênhx luz hos tsi zos blâuv siz lu uô cê xưs li cxuô zangv blêx blâuv thươngx. Thâuv muôz uô cốm mas tsư kangz haz langx saz. Blêx hleik lus tsus tsuv chêr biênr tangv siv hur nuz ntơư, zos tsês nuz puôr uô kangz li uô mas cốm zuôr tsi njuôz kangz, blâuv muôs lơưv. Uô kangz ntâus blêx tangs, tsi zuôr chor ntangr luz, blêx lo chox môngl ciz hur zil lux...

Hluôr tơưk tsuv lo tuôr tsês muôx li 30 phut txus thâuv nôngz tơưk plêz haz tsư kangz

Mẫn Doanh (th)

200
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.